Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه‌های راهبردی حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎36 صفحه - از 117 تا 152 )

چکیده:

فروپاشی شوروی فرصت مناسبی را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا بر اساس راهبرد اتحاد پیرامونی، حضور و نفوذ در جمهوری آذربایجان را در دستورکار خود قرار دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی آن است که مهم‌ترین منافع راهبردی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان را شناسایی و تبیین نماید. برای این منظور، از متون علمی و نتایج پرسشنامه استفاده ‌شده است. جامعه آماری این مقاله استادان و دانش‌آموختگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع در مراکز علمی و دانشگاه‌های مختلف، به تعداد 50 نفر بوده و کل جامعه آماری به‌عنوان حجم نمونه مورد بررسی آماری قرار گرفته است. پس از گرد‌آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات اخذشده از طریق نرم‌افزار SPSS  و با روش‌های خی دو و فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که همجواری جمهوری آذربایجان با ج.ا.ایران، نظام سیاسی غیردینی جمهوری آذربایجان و نیاز این کشور به لابی یهود در برابر لابی ارامنه برای بازپس‌گیری قره‌باغ از مهم‌ترین زمینه‌های راهبردی حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان است.

The Soviet collapse was a great opportunity to the Zionist regime that based on the strategy of the periphery alliance, promote its presence and influence in Azerbaijan. This article is a descriptive-analytic approach that it seeks to identify the Israel`s strategic interests in Azerbaijan. To this end, we were used the scientific literature and the results of questionnaires. The populations of this article are professors and graduates of doctoral and undergraduate levels Senior relevant in science centers and universities, the number was 50 and the total population is taken as the sample. After collecting the questionnaires, information were analyzed from SPSS software and with chi-square and Friedman methods. The results show that neighboring Azerbaijan with I. R. of Iran, Azerbaijan`s secular political system and its needs to the Jewish lobby against the Armenian lobby to retake Nagorno-Karabakh are the strategic areas of Israel`s presence in the Republic of Azerbaijan.

خلاصه ماشینی:

بـدون شـک حضـور و نفـوذ هـر کشور يا رژيمي در منطقه يا کشوري ديگر در پي منافع و جـذابيت هـايي در آن کشـور شکل ميگردد با اين توضيح ، مهم ترين مسئله اي که در ذهن محققان نقـش بسـت ، ايـن است که مسئولان رژيم صهيونيستي به چه دليل به دنبال گسـترش روابـط بـا جمهـوري آذربايجان هستند؟ رژيـم صهيونيسـتي بـه دنبـال چـه منـافعي در جمهـوري آذربايجـان هست ؟، بنابراين اين مقاله ، به منظور به دنبال شناسايي، بررسي و اولويت بندي مهـم تـرين منافع راهبردي رژيم صهيونيستي در جمهوري آذربايجان است . ٥. مناسبات راهبردي رژيم اشغالگر صهيونيستي با جمهوري آذربايجان رژيم صهيونيستي از اولين رژيم هايي بود که استقلال جمهوري آذربايجان را در سال ١٩٩١ به رسميت شناخت و از سال ١٩٩٢ با افتتاح سفارتخانه اي در باکو روابط رسـمي دو کشور شروع شد و از بدو استقلال اين کشور تلاش در توسـعۀ روابـط خـود بـا آن داشت ؛ به واقع جمهوري آذربايجان يکي از فرصت آفرين و مناسب ترين کشـورها بـراي رژيم غاصب صهيونيستي به شمار مي رود؛ زيرا اين جمهـوري از يـک سـو داراي منـابع زيرزميني غني به ويژه نفت بوده و از سوي ديگر درصدد ارتباط بـا يکـي از کشـورهاي نزديک به غرب براي تأمين نيازمنديهـاي صـنعتي و فناورانـه خـود و جلـب حمايـت آمريکا براي پيشبرد امور و حل مشکلات خويش به ويـژه در برابـر ارمنسـتان و روسـيه است ، افزون بر اين موارد، همسايگي جمهوري آذربايجان با ايران امکان مناسـبي رژيـم صهيونيستي فراهم آورده تا از فرصت هـاي امنيتـي موجـود در جهـت مقابلـه بـا ايـران استفاده نمايد (مؤسسۀ تحقيقاتي و پـژوهش هـاي سياسـي نـدا، ١٣٨٩: ٢٥٧-٢٤٦).

کلیدواژه ها:

جمهوری آذربایجان ، رژیم صهیونیستی ، منافع راهبردی ، راهبرد اتحاد پیرامونی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.