Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسنده:

(25 صفحه - از 55 تا 79)

پژوهش حاضر با هدف اعتباریایی و رواسازی آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام در نوجوانان دبیرستانی انجام شد. بدین منظور» نخست روایی محتوایی و صوری آزمون جهت‌گیری مذهبی طی مراحل گوناگون» شامل ارجاع آزمون به کارشناسان دین‌شناس دارای تخصص روان‌شناسی» مشورت با اساتید روان‌سنجی و روش تحقیق و نیز اجرای آزمایشی بررسی شد. پس از حصول اطمینان از اعتبار شکل و محتوای آزمون» آزمون جهت‌گیری مذهبی» اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش» دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر قم (پانزده تا بیست‌ساله) بودند. ۵۷۸ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش عبارت بود از آزمون جهت‌گیری مذهبی و آزمون سبک زندگی اسلامی. داده‌هاء با روش تحلیل عاملی اکتشافی با شیوه تحلیل مولفه‌های اصلی و تحلیل مانوا تحلیل شدند. بررسی روایی محتوایی و صوری به اصلاح دو پرسش و حذف سه پرسش نامتناسب برای نوجوانان انجامید. ضریب آلفای کرونباخ آزمون برابر با ۱٩/۰ به دست آمد. تعداد عوامل در نمونه جمعیت نوجوان دارای چهار عامل است که برخلاف نسخه اصلی و اجراشده در میان بزرگسالان است که مشتمل بر دو عامل بود. این عامل‌ها 3۴ درصد واریانس جهت‌گیری مذهبی در نوجوانان را تبیین کرد. در نتیجه تحلیل عاملی» چهارده پرسش به عنوان پرسش‌های نامناسب حذف شدند که در مجموع؛ پرسش‌های پرسشنامه به ۵۳ مورد کاهش یافت. روایی هم‌زمان آزمون جهت‌گیری مذهبی با آزمون سبک زندگی اسلامی نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون» ۰/۷۰۵ به دست آمد. با توجه به روایی عاملی» روایی همگرا و پایایی مناسب آزمون جهت‌گیری مذهبی در میان نوجوانان» استفاده از آن در پژوهش‌های مربوط به توجواتان توصیه می‌گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.