Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 31 تا 46)

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل رابطه‌ی علی تمایزیافتگی و رضایت زناشویی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، متآهلین عادی شهر شیراز می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مولفه‌های موجود در مدل، تعداد 310 نفر از زوجین عادی که شامل 155 زن و 155 مرد متاهل که طول مدت ازدواج آن‌ها بین 5 - 12 سال متغیر بوده و سن آن‌ها زیر50 سال باشد انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مقیاس تمایز یافتگی خود اسکورن و مقیاس رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) بوده که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده ازنرم‌افزار Spssو Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ضریب تاثیر تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی معنی‌دار است؛ بدین معنی که تمایز یافتگی خود بر رضایت زناشویی اثر مستقیم و معنی‌داری دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.