Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط علی بین جامعه‌پذیری و انگیزش با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 65 تا 80)

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی ارتباط علی بین جامعه‌پذیری و انگیزش با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود. اینتحقیق توصیفی و از نوع علی و معلولی و به روش میدانی است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه (173 نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی استاندارد جامعه پذیری تائورمینا (2014) با 20 سوال با ضریب پایایی 90/ 0 و پرسش‌نامه‌های انگیزش و مشارکت ورزشی مرتضایی و همکاران (2014) با 37 سوال با ضریب پایایی 93/ 0 استفاده شده است. در روش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کار تجزیه و تحلیل آماری نیز به کمک نرم افزار 22-SPSS و نرم افزار لیزرل نسخه 8. 8 در سطح معنی داری 05/ 0 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین جامعه‌پذیری با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت رابطه‌ی علی معناداری وجود دارد (T=6/81 , B=0/50). با توجه به شاخص‌های برازش گزارش شده، مدل مفهومی این پژوهش دارای سطح برازش مطلوبی می‌باشد. جامعه‌پذیری و انگیزش ورزشی کارکنان زن، فراگردی است که به واسطه‌ی آن زنان، دانش و آگاهی‌های لازم و انگیزش را به منظور مشارکت موثر و فعال در عرص‌‌های ورزشی کسب می‌کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.