Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

نویسنده:

(2 صفحه - از 56 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : تاریخ ایران ، کتاب ، تاریخ ایران کمبریج ، موسیقی ، دانشگاه کمبریج ، فارسی ، هنر ، ترجمه ، دورۀ تاریخ ایران کمبریج ، سالیوان

خلاصه ماشینی:

"آربری خود در مقدمه جلد اول«تاریخایران کمبریج»می‌گوید آنچه موجبشگفتی او بود اینکه تاریخ ایران با تمامدرخشش و عظمتش در هاله‌ای از ابهام وتاریکی است و هنوز هیچ کتاب جامعیدربارۀ آن نوشته نشده است. حق بود که این دوره همزمان باچاپ اصلی و یا اندکی پس از انتشار آنبه فارسی در می‌آمد/تاکنون ترجمهفارسی جلد چهارم تحت عنوان:«تاریخایران:از اسلام تا سلاجقه»در سال1363 و جلد پنجم تحت عنوان:«تاریخایران کمبریج:از آمدن سلجوفیان تافروپاشی دولت ایلخانان»در سال 1366و نیمی از جلد سوم تحت عنوان:«تاریخایران:از سلوکیان تا فروپاشی دولتساسانی،»در سال 1368 به ترجمهآقای حسن انوشه و به کوشش موسسهانتشارات امیر کبیر منتشر شده است. در تألیف جلد سوم بیش از بیستمحقق صاحب نظر در تاریخ ایران پیش ازاسلام شرکت داشته‌اند و بی‌شک این جلدمهمترین و معتبرترین کتابی است کهتاکنون درباره اشکانیان و ساسانیاننوشته شده است. »(ص 10) بر این اساس سالیوان کتاب خود رادر دو بخش تنظیم کرده است بخش اولدر توجیه و زمینه سازی برایبررسی زندگی و آثار بتهوون از این جنبهخاص،به بحث درباره ماهیت موسیقیاختصاص دارد و در بخش دوم نویسندهبه بررسی سیر سلوک روحی بتهوون ازاین نقطه نظر می‌پردازد. سالیوان می‌نویسد:«محتوی روحیویژه‌ترین آثار موسیقی دروه دوم زندگیبتهوون را می‌توان در یک کلام درحصول پیروزیی دانست که علی‌رغم دردو رنج در نظر اکثریت مردم هنوز بزرگترینویژگی زندگی است و این ویژگی بیش ازهر ویژگی دیگر نگرش ما را نسبت بهزندگی شکل می‌دهد و احساس می‌کنیمکه ذات روحانی حیات،بدانگونه کهبتهوون باز نموده است،با ژرفترینحالات درونی ما توافق دارد و راه‌حلی کهاو بیان داشته با والاترین و آرزوهای ماسازگار است."

صفحه: از 56 تا 57