Skip to main content
فهرست مقالات

امین معلوف: داستان هایم را براساس روایت های تاریخی می نویسم

مترجم:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : داستان ، امین معلوف ، شخصیت ، کتاب ، تاریخی ، تاریخیمی‌نویسمرضا ناظمیانامین معلوف نویسنده‌ای لبنانی ، لئوی آفریقایی ، سمرقند ، عربی ، لبنان

خلاصه ماشینی:

"روزنامه«النهار»مصاحبه‌ای را باامین معلوف ترتیب دادهکه ترجمه آنرا می‌خوانیم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) -پس از نوشتن چهار کتاب به زبانفرانسوی و انتشار موفق آن در پاریس،چه احساسی دارید؟ -فکر می‌کنم پس از آن چهار کتاب،اکنون محله دیگری از تفکر داستانی درمن در حال شکل گیری است. درگیری و تضادی که بیناین دو موضوع وجود داشت(یعنی مسامحه کاری و تعصب با شرق وغرب)مدت زیادی مرا به خود مشغولداشت گویی محکوم بودم تا ارتباط ایندو را با یکدیگر تحلیل و بررسی کنم وشاید چنین حالتی متأثر از اوضاع وشرایط لبنان بود. شاید بخاطر احساس این موضوع باشد کهراه حل کار،تنها به جایگزین کردنشخصیت و همی یا خرافی و یا خیالی و یاهراسمی که شما روی آن می‌گذارید،بجای شخصیت تاریخی محصور نمی‌شودچون من گاهی به عنوان یک تلاشابتکاری با مجموعه‌ای از شرح وتفصیل‌های خیالی به یک شخصیتتاریخی پرداخته‌ام و گاهی نیزشخصیت‌های فرعی دیگری رابطور تخیلی بوجود آورده‌ام و آنرا در متنیک روایت تاریخی قرار داده‌ام گویی اینشخصیت زائیده خیال من نیز در جریانتاریخ وجود داشته است. ایاتی که دربارۀ آنها وجود داردنپردازید بلکه به قهرمان جدیدی درمرحله‌ای جدید از کار داستان نویسیخودتان شکل بدهید؟ -فکر می‌کنم کار بر روی شخصیت‌هایتاریخی مرا از سلامت و درستی کاررمان نویسی مطمئن می‌کند و نمی‌گذارددر وادی خطا و اشتباه سقوط کنم به اینترتیب که چهارچوب آماده و ساده‌ای رادر برابر من قرار می‌دهد و در عین حالبرای نوشتن مرزبندیهایی را قرار می‌دهدو محدودیت‌هایی را بوجود می‌آورد. -آخرین داستان شما یعنی«حدائق النور»دارای چه دیدگاهی دراین زمینه است؟ -«حدائق النور»تا حدود زیادی با لئویآفریقایی و سمرقند متفاوت است‌اولاحکایت این داستان از آن دو کتاب بسیارکهن‌تر است و در ثانی درگیری بین شرقو غرب در کتاب«حدائق النور»موضوعمهم و اصل بشمار نمی‌رود."

صفحه: از 62 تا 63