Skip to main content
فهرست مقالات

خواجو و خدای (کاوشی در ریشه و معنای خواجو)

نویسنده:

(2 صفحه - از 32 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : خواجو، خواج، ریشه و معنای خواجو، واژه، پساوند، خوتای، ساخت، خوتای چک، آوازه استادی خواجو در ادب، اوستایی

خلاصه ماشینی:

"(5)» لیک ساخت دیگر واژه،خواجو،تا آن که نگارندهمی‌داند،در متنهای آن پارسی به کار برده نشده است،و چون خواجه کاربردی گسترده در زبان و ادب نیافتهاست،از این روی،در فرهنگهای پیشین چون:برهانقاطع و غیاث‌اللغات یادی از این واژه نرفته است. اگر بپذیریم که خواجو ساختی است دیگر از خواجه،آگاهی از ریشه و پیشینه این واژه بنیاد و خاستگاه آندیگری را نیز آشکار می‌تواند ساخت. »(7) گفتنی آن است که تا آنجا که نگارنده همی داندساخت کهینه خوتای،«خوتای چک»در متنهای پهلوی (به تصویر صفحه مراجعه شود)کار برده نشده است،و چنان می‌نماید که بر پایه خواجه،یعنی ریخت و ساخت واژه در پارسی دری،ساخت پهلویواژه و ریشه آن گمان زده شده است. (10) به هر روی،آنچنان که به سنجیدگی گمان زده شدهاست،خواجه می‌تواند بود که از خوتای پهلوی+با پساوندچک در پارسی دری باز مانده باشد،و شاید از آن روی کهاین واژه در شمار واژه‌های ویژه بوده است،و چونان بر نامو پیشنام برای نامیدن بزرگان و بلندپایگان به کار بردهمی‌شده است،ساخت کهنتر خود را پاس داشته است،و بهفرجام دگرگونی خویش نرسیده است،تا بدل به«خدایچه»گردد."

صفحه: از 32 تا 33