Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای موسیقایی اصوات همگونه در شعر خواجو

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : شعر، همگونه، همگونگی، شعر خواجو، اصوات همگونه در شعر، مصوت، مجموعه همگونگی، تکرار، عنصر همگونه، مجموعۀ همگونگی ناقص

خلاصه ماشینی:

"اکنون برای نمونه به عنصر همگونه ad vc دراین شعر خواجو توجه نمایید که در اثر نه بار تکرار یکابطه یا مجموعه همگونگی را بوجود آورده است: {S«به هر دردی که درمانم همان دردم دواباشد#که هم درمان من در دست و هم در دستدرمانم»S}طرح مجموعه همگونگی که از تکرار 13 بار همگونه ad &%07714FYKG077G% حاصل می‌شود بصورت زیر می‌باشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)به طوری که از آرایش همگونه‌ها در مجموعه همگونگیبالا مشاهده می‌شود،همگونه‌ها هفت بار در مصراع اول وشش بار در مصراع دوم و جمعا سیزده بار در سراسر بیتتکرار شده است و صوت حاشیه‌ای با تغییر در دو گونه آنیعنی گونه شماره 2 و گونه شماره 7 ملاحظه می‌شود. به گونه‌ای که در طرح زیر دیده می‌شود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)اکنون یک بار دیگر بیت مورد بحث از خواجوی کرمانیرا که از نظر همگونگی آوایی بسیار غنی است و حاوی سهمجموعه همگونگی و 26 مورد رابطه تکرار اصواتمتجانس است،می‌آوریم،تا این بار باز شناخت و آگاهیعمیق از صنعت زیبای همگونگی،موسیقی خوش‌آهنگشعر او را به گوش جان نیوش کنیم: {S«اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم#اگر نادان بود دانا من آن دانای نادانم»S} آرایش و فراوانی اقلام همگونه: اگر اقلام تکرار شده در فاصله‌های نزدیک و برابر قراربگیرند،وانگهی مصوت حاشیه‌ای در تمام موارد تکراربدون تغییر باقی بماند،همگونگی،موزونی و انسجامبیشتری بخود می‌گیرند و بر شیوایی و زیبایی بیت به حدزیادی می‌افزایند."

صفحه: از 36 تا 39