Skip to main content
فهرست مقالات

تئاتر عروسکی، زبان سوم هنر نمایشی

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 106 تا 107)

کلید واژه های ماشینی : تئاتر عروسکی، نمایش عروسکی، هنر، هنر نمایشی، خیام، غریب‌پور، ایران، نمایشگران، تئاتر عروسکی ایران، کارگردان

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:آقای غریب‌پور،تئاتر عروسکی ایران با تئاترعروسکی جهان چه نسبتی دارد و چهپیوندهایی را می‌توان میان این دوسراغ جست؟ غریب‌پور:روند پدید آمدن نمایشعروسکی در جوامع انسانی،روند بسیارپیچیده‌ای است،اتصال کامل به زبانانسان دارد و چیزی منفک از انساننیست. باز،چون ماهیت نمایش عروسکی این استکه مثل تئاتر،هنری میر است و ابزارو اشیاء آن نمی‌تواند تا قرنها دوانپیدا کند،ما فکر می‌کنیم اگر شیئی ازتئاتر عروسکی ایران بجا مانده،طی اینتاریخ از بین رفته،اما از قرن چهارم به(به تصویر صفحه مراجعه شود)بعد،ما خوشبختانه با یک سری اسنادو مدارک روبرو می‌شویم که مؤید وجودو حضور نمایش عروسکی در ایران است. این موضوع را بر اساس شواهد و قرائن،به چند دسته می‌توان تقسیم کرد: اول اینکه ما از طریق اشعار شاعرانمی‌توانیم درک کنیم که نمایش عروسکیدر ایران وجود داشته است و نه تنها یک،ننوع آن،بلکه،انواع نمایش عروسکییافت می‌شده است. خیاممی‌گوید: «ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز»(به تصویر صفحه مراجعه شود) سومینجشنوارۀ بین‌المللینمایش عروسکی تهران21 تا 26 شهریور 1370 در واقع بلافاصله شما می‌توانید تصورکنید که این نمی‌تواند فقط یکنمادسازی شاعرانه باشد. کما اینکهبعضی اصطلاحات فارسی را در تئاتر(به تصویر صفحه مراجعه شود)عروسکی هند می‌بینیم مثلا آنها خیمهنمایش را دربار می‌گویند که کلمه‌ایفارسی است. کیهان فرهنگی:آیا تواناییهایتئاتر عروسکی ما در حدی هست کهبرای جذب بیننده به صورت عامدست به تبلیغ بزنیم یا نه؟ غریب‌پور:برای اینکه بحث روشنشود،باید اینگونه سئوال کنیم که نمایشعروسکی توانایی جذب تماشاگر رادارد؟بلافاصله می‌گوییم:آری. کیهان فرهنگی:آیا استفاده ازتئاتر عروسکی برای تهیه فیلمهایبلند سینمایی امکان دارد و این امربرای تماشاچی سینما جذابیتی خواهدداشت؟ غریب‌پور:در انتقال نمایشعروسکی به سینما،من تجربه کارآگاه 2را کردم که تجربه موفقی در برابرتماشاگر نبود."

صفحه:
از 106 تا 107