Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگو با اکتاویوپاز

مصاحبه شونده:

مترجم:

(1 صفحه - از 112 تا 112)

کلید واژه های ماشینی : سارتر، شعر، گفتگو با اکتاویوپاز، آلمان، سوررئالیسم، نویسندگی، زبان، ترجمه آثار سارتر، مترجم آلمانیآثار ژان‌پل‌سارترمحافل ادبی آلمان، تفاوت میان شعر و نثر

خلاصه ماشینی:

"نه تنها بدان سبب که شاعرم بلکه ناقدو روشنفکر نیز هستم»وی در موردتفاوت میان شعر و نثر می‌گوید: «دشوار است که بتوان تفاوت میانشعر و نثررا به طور دقیق بیان کرد،ولی اعتقاد دارم که شعر تلاش بیشتری از خوانندهمی‌طلبد،اما می‌توانم درباره رابطه میانشعر و نثر در قرن نوزدهم و بیستم سخنبگویم. وی همچنین بر این باور استکه پروست همانند او در توصیف واقعیتاز شعر استفاده بسیار کرده است اکتاویوپاز در زمینۀ رابطۀ شعر با هنرهای دیگراظهار کرد که:«هنرهای تجسمی تأثیربسیاری بر شعر گذاشت و خود نیز ازشعر متأثر گشت. بدین دلیل مشکلمی‌توان سخنی را که با زبان شعر بیانشده با زبان نثر و یا هر زبان دیگر عوضکرد و از اینجا تفاوت میان شعر و نثر وزبان عامیانه آشکار می‌شود» وی دربارۀ گرایشهای سیاسی خودمی‌گوید: 4 L (به تصویر صفحه مراجعه شود)«در آغاز از سوسیالیسم متأثر شدهجهت آنکه در نظر من عدالت اجتماعیمحقق می‌کرد،اما بعدها از ایدئولوژیسوسیالیستی ناامید و مأیوس گشتم."

صفحه:
از 112 تا 112