Skip to main content
فهرست مقالات

فیلسوف از یاد رفته

مترجم:

(4 صفحه - از 18 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : کی‌یرکه‌گور، اخلاق، موجودیت، انسان، ایمان، موجودیت انسان، مرگ، جامعه، ابدیت، حیات

خلاصه ماشینی:

"*** همانند تمام متفکرین مذهبی،کی‌یرکه‌گور نیز اینپرسش را به میان کشید:موجودیت انسان( ecnetsixe )چگونه ممکن می‌گردد و حیات فردی چیست؟ در سراسر قرن نوزده(قرنی که کی‌یرکه‌گور در آنمی‌زیست)،این سؤال که پیشتر لب اللباب و خمیرمایۀاندیشه در غرب بود،نه تنها بسیار بی‌اهمیت بلکه نامفهومو نامربوط به نظر می‌رسید. جامعۀ قرن نوزده آن قدر به خود مطمئن بود که ازدرک این معنا غافل گردید و ذهنیت حاکم چنان از وجودآزادی و قطعیت استمرار آن اطمینان داشت که از دریافتاین حقیقت که انکار رابطۀ میان دو عنصر مورد سؤال(فرد و جامعه)به معنای انکار آزادی است،عاجز ماند. زیرا قول به اینکه موجودیتانسان تنها در تنش میان موجودیت در زمان و در ابدیت (به تصویر صفحه مراجعه شود)و خلود امکان می‌یابد مثل این است که گفته شودموجودیت انسان فقط در ناممکن،ممکن می‌شود،چرا کهآنچه مستلزم موجودیت در یک قلمرو است توسطموجودیتی در قلمرو دیگر ممنوع می‌گردد. فرهنگ اخلاقی و(به تصویر صفحه مراجعه شود)هم‌چنین پروتستانتیسم لیبرال که مسیح ع را«بهترینمردی که تا کنون زیسته است»می‌نامید،با شعار رضایتاز خدمت به همنوع و سایر فرمول‌های مشابه،به اندازه‌ایدر قرن نوزده باب شد که بسیاری از آنها در دورۀ باستانرایج گردیده بود و البته در هر دو دوره نیز تأسیسچهارچوبی جدید برای تعیین موجودیت انسان برای دورۀآینده به شکست انجامید. دراکر در این مقاله که به آن عنوان( draagekreikelbanoitafnueht )داده است کوشش می‌کند که باارائه‌ای روشن از بخشی از عقاید ژرف و فیلسوفانه مذهبی-سیاسیکی‌یرکه‌گور،نشان دهد که وی چگونه توانست تفکر خوش‌باورانۀ رایجقرن نوزدهمی مبتنی بر نوید دست‌یابی به عدالت اجتماعی که تنها درسایه قربانی کردن فرد و استحالۀ او در جامعه امکان‌پذیر بود،را باطل ومحکوم به شکست اعلام کند."

صفحه:
از 18 تا 21