Skip to main content
فهرست مقالات

دیوار برلین از ما حمایت می کرد!

مصاحبه شونده:

مترجم:

(2 صفحه - از 44 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : آلمان ، هنر ، تئاتر ، دیوار برلین ، نمایشنامۀ ، زنان ، جنگ ، جوانان ، کارگردانی ، نمایش‌نامه

خلاصه ماشینی:

"» در آلمان،خانه‌ها ساخته می‌شود پیشاز آنکه قبرها و گودالها از اجساد مردگانتهی گردد،بدتر از آن این است که&%07820FYKG078G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)پایه‌ها هیچ گاه پابرجا و برقرار باقینمی‌ماند و این مسأله شگفت‌آوری است،در واقع حوادث و رویدادها برای من مهمنیستند،آنچه واقعا اهمیت دارد این استکه خطر این آلمان کمتر است،چونجمهوری فدرال آلمان به گونه‌ای سست وضعیف از این حوداث بیرون آمده است. مننمی‌توانم این جمله مارکس را تکرار کنمکه گفت:«آلمانیها آزاد نخواهند شدمگر روز مرگشان»ما همیشه مردم فروتنو افتاده‌ای بوده‌ایم ما هیچ گاه اروپایینبودیم و اتحاد دوبارۀ آلمان سخنبیهوده‌ای است. اینتجربه‌ای که واقع شده و مردم آلمان آن راخواری و ذلت می‌دانند دردناک است ونسل جوان با خشونت و سرکشی و انتحارنسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. اما در مورد هنر بایدگفت:این یک بحران همیشگی است کهمجسمه‌ها بیش از شخصیتها و بتهایی کهاین مجسمه‌ها به آنها هدیه می‌شود عمرمی‌کنند. شما گفته‌اید که هنر کارگردانیتئاتر یک پدیدۀ سرمایه‌داری است واز انحطاط سرچشمه می‌گیرد ولی بااین وجود مدتی است که کارگردانیتئاترهایتان را خود به عهدهمی‌گیرید،موضوع چیست؟ برای اینکه یک نمایشنامه بنویسیفقط به یک وسیلۀ نوشتن احتیاج داری وبرای کارگردانی آن فقط نیازمند یکصحنه هستی. آیا این دو را پشت سر هم کار کردید؟ تئاتر سومی را نیز به نام فیندلینگ( gnildnif )به آنها اضافه کرده‌ام که متنآن در سال 1988 نوشته شده است. به هر حال هنوزچیزی را از دست نداده است و گفت و گوجریان دارد هدف من دگرگون ساختنساختار این آکادمی و تبدیل آن بهمؤسسه‌ای جهانی است که مأموریت آنسرپرستی جوانان باشد و برای این کار ازهمه دعوت کردم و بسیاری ازشخصیتهای جهانی مانند کوروساواگارسیامارکز،گودار،جان‌لانگ ودیگران به این دعوت پاسخ گفته‌اند."

صفحه: از 44 تا 45