Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه اصل آزادی

نویسنده:

(3 صفحه - از 10 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : اندیشه ، انسان ، اعتقاد ، خدا ، اصل ، هستی ، اصل آزادی ، اثبات ، عقیده ، تکالیف

خلاصه ماشینی:

"دوم:قلمرو نیروها و استعدادها و فعالیتهای غیر مادیانسان در این قلمرو،اعتقاد دائم به موضوعاتی ضروریاست که شاید،با حذف مناقشات جزئی و اصطلاح بافیهایحرفه‌ای،مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق متفکران بودهباشد،مانند اعتقاد به حجیت عقل سلیم،اعتقاد بهدریافت ناب وجدان اخلاقی که اساسی‌ترین محرک آدمیبه انجام وظیفه و تکلیف«بدون توقع پاداش مزدورانه»است،اعتقاد به فطرت پاک که بعدها در امتداد زندگی یاتقویت می‌گردد و موجبات رشد و کمال انسانی را فراهممی‌آورد و یا سرکوب می‌شود و از درون آدمی رخت برمی‌بندد-مثل دو نیروی قبلی«عقل سلیم و وجدان ناباخلاقی»که یا تقویت می شوند و مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرند و رشد و کمال آدمی را تامین می‌کنند و یاسرکوب می‌شوندو از کار می‌افتند-،اعتقاد به وجود(خود،شخصیت،من)که اگر با نیروهای مثبت-مخصوصابا عقل سلیم و وجدان ناب اخلاقی-حرکت کند قطعیاست که آدمی به مراحلی بالا از رشد و کمال نائل گردد،اعتقاد به اینکه تلاش بسیار شدید درونی برای یافتنپاسخ به چهار سؤال«من کیستم؟از کجا آمده‌ام؟برای چهآمده‌ام؟به کجا می‌روم؟»بسیار اصیل است و حیات آدمیبدون پاسخهای صحیح به این سؤالات به هیچ وجه قابلتفسیر و توجیه نخواهد بود. اما دلیل پلیدتر بودن انسان بی‌اعتنا به تکالیفانسانیت از درنده‌ترین حیوانات،مربوط به این است که هیچ حیوانی را نمی‌توان یافت که با آگاهی از درد و رنج حیوان دیگر،و با اطلاع از علاقۀ شدید به صیانت ذات که آن حیوان دارد،اقدام به دریدن و از پای درآوردن آن حیوان بکند،در صورتی که انسان بی‌اعتنا به تکالیف انسانی،به کمال آگاهی از درد و رنج انسانی و با داشتناطلاع از علاقۀ شدید به«صیانت ذات»که در انسانوجود دارد و با داشتن قدرت تعقل و پیروی از وجدان کهپیک امین خداوندی در درون انسانها است،اقدام بهپایمال کردن حقوق دیگر انسانها و وارد ساختنشدیدترین درد و زجر و شکنجه‌ها به آنان می‌کند و پس ازنوشیدن شراب پیروزی!(به خیال خود)نام قهرمان را همبه پیشانی می‌چسباند!با توجه دقیق به همۀ نتایج فکریبشری اثبات می‌شود که آن بایستگیها و شایستگیها،کهفوق ضرورتها و شایستگیهای جبری و اضطراری طبیعیاست،نمی‌تواند جز همان تکالیف الهی بوده باشد که به وسیلۀ پیامبران عظامو عقل سلیم و وجدان پاک به انسانهاابلاغ شده است."

صفحه: از 10 تا 12