Skip to main content
فهرست مقالات

بزرگداشت جهانی رازی

نویسنده:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : طب ، شهر ، عربی ، ایران ، طبیب ، هزاره ، برگزاری نخستینتشریفات یادبود وفات رازی ، قدیم ، تاریخ ، سال وفات رازی طبیب

خلاصه ماشینی:

"ابوبکر رازی پزشک ایرانی سدۀ سوم هجریبزرگترین طبیبی بوده است که بعد جالینوس یونانیمولفات علمی او مورد توجه و در اختیار و ترجمه به زبانلاتینی از طرف پیشاهنگان نهضت علمی اروپا قرار گرفت وکتابهای معروف طبی رازی مانند«الحاوی»و«المنصوری»و«الملکی»پس از آنکه به زبان لاتینی ازعربی ترجمه شد،از سدۀ پانزدهم تا هفدهم میلادیمتوالیا مبنای تدریس و تعلیم این فن در مدارس اسپانیا وایتالیا و فرانسه قرار گرفت و با پیدایش فن چاپ در اروپاهمین ترجمه‌ها بارها به چاپ رسید و دو صورت لاتینشدۀ«ابوبتر»و«رازی»از کنیه و شهرت او به جای ابوبکررازی،عنوان اسم و شهرت او را گرفت و در جهان صاحبلقب و عنوان«جالینوس مسلمان»گردید تا شخصیت ملیاو همانند جالینوس یونان دارای اهمیت اثر و تأثیر علمیشناخته شود. در اینجا میخواهم از کسانی که عهده‌دار ادارۀ برگزاریاین هزاره خواهند بود درخواستهائی کنم،باشد که همۀآنها مورد قبول و توجه قرار گیرد: 1-یکی از اطبای ایرانی و یا غیر ایرانی که در موضوعالحاوی کار کرده باشد به تلخیص بخشهائی از این کتابکه زیر عنوان«لی»در الحاوی نظریات خاص رازی رادر مسائل طبی نشان می‌دهد،بپردازد و آنها را به صورتمجموعه‌ای مشتمل بر آراء و نظریات مخصوص رازیدر آورده،به چاپ برساند و به مجلس یادبود جدید رازیاهداء کند. به طوری که معهود و معلوم ارباب اطلاع است رازی،بنابر آنچه از فهرست تفصیلی مؤلفاتش استنباط میشود،دررشته‌های علمی شیمی یا کیمیا،و کار بینش یا فن ابصار ونور و دانش نجوم و هیئت،صاحب آثار مهمی بوده استکه امروز در دسترس ما نیست و نمی‌توان دربارۀ ارزشعلمی آنها بهطور مستدل و مستند سخن گفت ولی فنپزشکی و توابع آن از چنان وسعت موضوعی برخورداراست که در میان قدمای یونان و ایران پیش از اسلام و بعداز اسلام کمتر نظیری برای رازی می‌توان یافت که تا ایندرجه به جوانب مختلف علم طب نظر شمول و احاطهداشته باشد."

صفحه: از 18 تا 19