Skip to main content
فهرست مقالات

از فراز هندوکش

نویسنده:

(3 صفحه - از 31 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، افغانستان ، شعر پیش‌از انقلاب افغانستان ، شعر افغانستان ، ادبی ، فارسی ، زبان ، بیدل ، قلم ، کابل

خلاصه ماشینی:

"هر چند شاید مهاجرین از روند عمومی اجتماعی وفرهنگی-ادبی کشور یا کشورهایی که در آنها ساکنبوده‌اند،بیشتر از میراث ادبی سرزمین آباء و اجدادیخود تأثیر پذیرفته باشند اما بی‌گمان بدون بررسی وکنکاش در حال و روز پیش از این شعر افغانستان وارزیابی کیفی آنچه بوده است،نمی‌توان به میزان اهمیتکار شاعران مهاجر،شاعران شعر مقاومت(اصولا شاعرانپس از انقلاب)و ارزشها و موفقیتهای قابل توجهی کهایشان به دست آورده‌اند پی برد،چه واضح است که بدونجستجو در آنچه بوده نمی‌توان به تخمین دقیق کیفیتآنچه هست واقف شد. همه و همه از جملهعواملی است که دست به دست یکدیگر داده و موجب شدهاست،اغلب آثار قلمی و از جمله شعر،هواخواهان وطرفداران اندکی داشته باشد،لذا با توجه به این بردمحدود و تیراژهای اندک کتب شعر و مشکلات زبانفارسی که تنها برای بخشی از مردم کشور قابل ارائه واستفاده بود(و این خود تمام نواقصی را که تا بدینجا ذکرشد مضاعف می‌نمود)،مجموعا دست به دست هم داده وموجبات قطع امید شاعران و روشنفکران فارسی زبانافغانی را از مبارزه،از راه آثار قلمی فراهم ساخت. در یک نگاه نسبتا کلی و با اندکی اغماض می‌توانبسترهای مختلف شعر دیروز افغانستان را به چند جریانکلی زیر تقسیم نمود: الف-اشعاری که در آنها شاعران تحت تأثیر شدیدزبانی و فکری شعرای سده‌های پیشین ادب فارسی،بهنوعی عشق با همان سبک و سیاق(اعم از نوع آمیختهبا عرفان یا غیر آن)پرداخته‌اند. اگر چه مدت زمان اندکی است که بخشی از آثار بیدلبه طور رسمی و با تیراژ وسیعی در ایران منتشر شده استو سابقۀ توجه جدی به آثار وی،به بعد از انقلاب اسلامیباز می‌گردد،با این همه تأثیرات شدید تفکر و فرمبرگزیده سرایش او را به خوبی می‌توان در میان آثار برخیاز شاعران معاصر ایرانی مشاهده نمود."

صفحه: از 31 تا 33