Skip to main content
فهرست مقالات

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : زیبایی ، آرایه‌ها ، هنری ، سخن ، ادب ، معانی ، زبان ، زیباشناسی ، جمله ، زیباشناسی سخن

خلاصه ماشینی:

"هماز این روی است که گاه پژوهندگان ادب و سخن سنجاندر هنجارها و رفتارهایی هنری که در دانش معانی کاویدهو باز نموده می‌شوند،در گمان می‌افتند،و از خودمی‌پرسند که آیا به راستی می‌توان آنها را دارای ارزشزیباشناختی شمرد،و بر آن بود که به راستی سخن راآراسته‌اند:و به زیبایی و انگیزندگی،از قلمرو سرد وافسردۀ زبان:به قلمرو تپنده و تب‌آلود ادب برده‌اند؟بهگفته‌ای دیگر گاه هنرهای معانی آنچنان در نهان و نهادسخن جای گرفته‌اند و درونی و سرشتین شده‌اند که بهآسانی نمی‌توان آنها را با دیدی سخن سنجانه وزیباشناختی،شناخت و به در کشید و شناساند،وبدین گونه،مرزی را یافت که زبان را از ادب جدا می‌سازدو باز می‌شناساند. لیکن پیشینه سروده‌ها به ترفندهای شاعرانه دربیان زیور داده شده‌اند در شعر چونان سخن پندارخیزو انگیزنده از هنرهای بیانی نمی‌توان چشم پوشید،ازدیگر سوی آرایه‌های بدیعی زمانی به کار می‌توانند آمدو ارزش هنری می‌توانند داشت که سروده‌ای را بیآرایند کهنخست به زیورهای بیانی آراسته شده باشد،به همان سانکه گردن‌آویز و انگشترین و گوشوار هنگامی آرایهمی‌توانند بود و مایه زیبایی می‌توانند شد که گردنو انگشت و گوش از پیش،خود زیبا و دلارا باشند. لیک بسیاریاز جمله‌هایی که در دانش معانی زمینه پژوهشهای سخنسنجانه‌اند و از دید زیباشناس سخن،جمله‌هایی پسندهو سنجیده شمرده می‌شوند در چشم دستوری نابهنجارو پریشان می‌توانند نمود،زیرا جمله‌های هنری«بیشتر»جمله‌هایی هستند که ساخت و بافت آنها آشفته شده است،و این جمله‌ها را نمی‌توان در شمار جمله‌هایی آورد کهدستور زبان کاربرد آنها را می‌آموزند و اندرز می‌دهندجمله‌هایی که در دانش معانیزمینۀ کندوکاو زیبا شناسانه‌اندجمله‌هایی هستند نابهنجار و از گونه‌ای دیگر."

صفحه: از 36 تا 39