Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : اسلامی، کتاب، جهان اسلام، اطلاعات، سیاسی، فارسی، زریاب، تاریخ، جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، مجموعه

خلاصه ماشینی:

"یکی از کتابهایی که در این رشتهاخیرا منتشر شده کتاب:جهان اسلامنوشته مرتضی اسعدی است که کوششیجدید با سبک و شیوه‌ای خاص درشناخت کشورهای اسلامی است و مولفبا دقت و حوصله ستایش برانگیزیسیمای جهان اسلام را ترسیم کردهو اطلاعات بسیار سودمندی راجع بهکشورهای حوزه اسلامی ارائه داده استکه در نوع خود کم‌نظیر است. تنها استثنایی که در این ترتیبوجود دارد کشور ایران است که قراراست به دلیل فارسی زبان بودن کتاب وانتشار آن در ایران و نیز به جهت موقعیتو شان والایی که جمهوری اسلامی ایراندارد،در یک مجلد جداگانه در پایان اینمجموعه منتشر شود. به عنوان مثال در مورد کشورآلبانی،با اینکه دارای اکثریتی مسلمانبیش از 50 درصد است و حوزهکشورهای اسلامی خارج شده و مولف درمورد این کشور هیئت حاکمه را ملاکقرار داده که از نظر خود ایشان اینملاک مردود بوده و از آن طرف کشوریچون چاد با داشتن 44 درصد مسلمانجزء کشورهای اسلامی قرار گرفته است واین نیز برخلاف ملاک پذیرفته شده بودایشان است. 2-ملاک دیگر ایشان موضوعاستقلال بالفصل آن کشور است که با اینملاک کشورهایی چون فلسطین،کشمیر،جمهوری آذربایجان شوروی،ازبکستان،تاجیکستان،ترکمنستانو مانند اینها از حوزۀ خاص کشورهایاسلامی خارج شداند،با اینکه حق بوداین کشورها در ردۀ الفبائی کشورهایاسلامی ذکر می‌شدند،بویژه که اینکشورها و ملتهای مسلمان در حالاستقلال یافتن و یا حرکت به سویاستقلال یافتن هستند،و با توجه به اینکهسیاست جهانی استعمار مبتنی بر ایناساس است که این سرزمینها را ازکشورهای اسلامی حداقل،از نظرتبلیغاتی هم که شده،جدا سازد."

صفحه: از 54 تا 55