Skip to main content
فهرست مقالات

بوشهر از آغاز تاریخ تا حکومت عیلامیان

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : عیلام، بوشهر، شهر، شهر لیان، تاریخ، پیشینه تاریخی تمدن شهر بوشهر، پادشاهان عیلامی در شهر لیان، شهر بوشهر، پادشاهان، بابل

خلاصه ماشینی:

"تحقیقو تاریخ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بوشهر از آغاز تاریختا حکومت عیلامیان سید قاسم یاحسینیاشاره:پیشینه تاریخی تمدن شهر بوشهر به چندین هزار سالقبل از میلاد منتهی می‌شود. «سرآرنولدویلسون»سیاستمدار و مورخ انگلیسی درکتاب(خلیج‌فارس)در این باره می‌نویسد: «یکی از قدیمی‌ترین اماکن حوزه خلیج‌فارس که درکتب نخستین نیز مکرر به آن اشاره شده است شبهجزیره‌ای است که شهر بوشهر در انتهای شمالی آن واقعاست»1 دستیابی به تاریخ دقیقتر از گذشته تاریخی این شهر،نیاز به حفاری،و کاوشهای باستان شناسانه دارد کهمتاسفانه بجز دو مورد،یکی در سالهای 1877-1872توسط آلمانیها2ودیگری در سال 1913 به وسیلهفرانسویها-هنوز به صورت جدی و پیگیرانه انجامنشدهاست قدیمی‌ترین اسناد موجود بر وجود تمدن و شهربزرگی در زمان بابل و عیلام را در این نواحی گزارشمی‌دهند. عیلامیان:3 تاریخ تمدن و فرهنگ عیلامی،پدیده‌ای نو و تازه استکه شناخت،تحقیقات و بررسی آن از اواخر سده نوزدهممیلادی(سیزدهم هجری)آغاز شده است و تا امروز نیزادامه دارد هنوز به درستی و روشنی،نمی‌توان چهره واقعیو اولیه این تمدن را ترسیم رد. اما به یقینمی‌توان گفت که لیان یکی از شهرهای مهم عیلامیان بودهاست که در ناحیه جنوب شرقی و در کناره‌های ساحلیخلیج‌فارس امتداد داشت و مراکز اصلی آن شبه جزیرهکنونی بوشهر بوده است. در سطور آیندهما ضمن شرح حکمرانی پادشاهان عیلامی در شهر لیان ازمقامات مذهبی آنان بیشتر سخن خواهیم گفت: زبان و فرهنگ مردم لیان3 قدیمی‌ترین کتیبه و نوشته‌ای که تا کنون از پادشاهان(به تصویر صفحه مراجعه شود)عیلامی در شهر لیان کشف شده است،متعلق به(ناپی-ایلخوش)است. بررسیهای به عمل آمدهتوسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر،نشانمی‌دهد که این قبرستان متعلق به زمان عیلامیان بودهاست ودر آن اشیاء و آثاری چند از جمله یک تابوتسنگی کشف شده است."

صفحه: از 22 تا 25