Skip to main content
فهرست مقالات

چهره انسان کامل در مثنوی معنوی

نویسنده:

(2 صفحه - از 26 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : انسان ، چهرۀ انسان کامل در مثنوی ، مثنوی معنوی ، حق ، خدا ، جامی ، روح ، آسمان ، فلک ، دریا

خلاصه ماشینی:

"{Sدر سه گز قالب که دادش وانمود#آنچه در الواح و در اسماء بودS}{Sتا ابد هر چه بود از پیش بیش#درس کرد از علم الاسماء خویشS}{Sتا ملک بیخود شد از تدوین او#قدس دیگر یافت از تقدیس او9S}{Sگر تو آدم زاده‌ای چون او نشین#جمله ذریات را در خود ببینS}{Sچیست اندر خم که اندر بحر نیست#چیست اندر خانه کاندر شهر نیستS}{Sآدم اسطرلاب اسرار علوست#وصف آدم مظهر آیات اوستS}{Sهر چه در وی می‌نماید عکس اوست#همچو عکس ماه کاندر آب جوستS}{Sچون مراد و حکم یزدان غفور#بود در قدست تجلی و ظهورS}{Sبی‌ضدی،ضد را نتوان نمود#و آن شه بی‌مثل را ضدی نبودS}{Sپس خلیفه ساخت صاحب سینه‌ای#تا بود شاهیش را آیینه‌ایS}{Sتو ز کرمنا بنی آدم شهی#هم به خشکی هم به دریا پا نهیS}{Sتو به تن حیوان بیجانی از ملک#تا روی هم بر زمین هم بر فلکS}{Sقالب خاکی فتاده بر زمین#روح او گردان بر آن چرخ برین10S}همان طور که در بیت آخر ملاحظه می‌کنید مولوی بهدو نشأه و نسبت داشتن انسان اشارهکرده و حرمت و عزت او را مربوط به ناحیه روح و وجههخدایی او می‌داند."

صفحه: از 26 تا 27