Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : کرمان، موسیقی، نوازنده، استاد، کیهان فرهنگی، ردیف، ایران، قوم، دوستان عزیز کیهان فرهنگی، موسیقی ایرانی

خلاصه ماشینی:

"دکتر سید جعفر شهیدی (به تصویر صفحه مراجعه شود)با اظهار تشکر و تقدیر،توضیحاتیدربارۀ نامۀ نویسندۀ ارجمند جناب آقایدکتر«سید محمد علی سجادیه»که دربخش نامه‌ها از شماره 79 کیهانفرهنگی درج شده بود به خوانندگانمحترم مجله تقدیم می‌شود: 1-اگر در مورد تطبیق نام پوتایا بامستعمرۀ دوم دولت هخامنشی یا لیبی ویا حبشه که تا سومالی امتداد می‌یابد،مخالفتی نبوده،تصور می‌کنم مطالبمندرج در بخش الف و ب از آن نامهشریف فرع زاید بر اصل باشد. آقای بصام فرموده بودند«از زمانیکه نوازندگان تار ساز را از سینه به رویزانو قرار دادند مجبور شدند که به رویصندلی بنشینند و اگر صندلی نباشدنوازندگی آنها به سختی اجرا می‌شد»اولا دوست عزیز چه تفاوتی دارد کهانسان دو زانو ساز بزند یا بر روی صندلیاین کار را انجام دهد؟ و باز فرموده بودند«مثل این بود کهجنگجوی سلحشوری اسلحه خود رابر زمین گذاشته و دست از مبارزه بر دارد»برادر جان نوازنده با چه کسی دعواو جنگ داشت که اکنون تسلیم شدهباشد؟ در مورد ساخت تار نوشته بودند پساز اینکه ساز به روی زانو قرار گرفت شکلآن عوض شد،و دیگر سازهای قدیمیمانند ساخته‌های استاد فرج‌الله و کارهایاولیه یحیی کار آمدی نداشت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سردبیر گرامی مجله وزینکیهان فرهنگی3 با سپاس فراوان و درود بی‌پایان،بعرض می‌رسانم که جناب آقای دکترسید محمدعلی سجادی،در پاسخ بهاستاد گرامی و همولایتی اندیشمندمانسید میر جلال‌الدین کزازی،مطالبی را پیرامون واژه خواجه و خواجوبیان داشته‌اند که در شماره 7 کیهانفرهنگی درج شده است،در این مورد 4 L باید بعرض برسانم: ای کاش در مملکت ما کسانی چوندکتر سجادی به فزون می‌بودند که بهغیر از شغل اصلی خود،به کارهای علمیو تحقیقاتی نیز می‌پرداختند،به ویژه درمیان آقایان پزشکان،که به جرئتمی‌توان گفت دکتر سجادی که احتمالاتنها پزشکی است که به غیر ازچشم پزشکی در ایرانشناسی نیز سررشتهدارند."

صفحه:
از 42 تا 44