Skip to main content
فهرست مقالات

نامه ها

نویسنده:

(2 صفحه - از 42 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : پزشکی ، ایران ، استاد ، فرهنگ ، موسیقی ، اسلام ، تاریخ ، ماد ، زبان ، نویسندۀ نامه استادیچون شهناز

خلاصه ماشینی:

"نویسندۀ نامه در مورداستاد مذکور می‌نویسد که«یکی از چندنوازنده خوب تار است»!و سپس درمورد مصاحبۀ استاد شهناز در مجلۀادبستان می‌نویسد«مطالب آقای شهنازبه هیچ وجه از گله‌گذاریهای معمول وخاطرات کم‌اهمیت فراتر نرفته است»!لازم به ذکر است همانگونه که در کتابچهره‌های موسیقی ایران از آقای شاپوربهروزی(صفحه 432)نقل شده است،بنا به قول آلن‌دانیلو،کارشناسفرانسوی موسیقی شرق،دربارۀ جلیل شهناز گفته است:«او در نوع خود یکیاز برجسته‌ترین نوازندگان جهان است»حال از آقای ستوده سئوالی می‌کنیم آیایک چنین شخصیتی در مصاحبۀ خود درمجله‌ای ادبی و هنریاست و همۀ خوانندگان آنمتخصص موسیقی نیستند،می‌تواندموارد صددرصد تخصصی موسیقیرا مطرح سازد. پس به عقیدۀمن این حادثه اسطوره‌ای سلم و تور و ایرجدر مقطعی از زمان روی داده است،پسآنهائیکه در سرزمین کنونی ما ساکنشده‌اند علی‌رغم اینکه به مانند سابق نامایالتها محفوظ مانده و به دوران کنونیانتقال یافته به مجموعه سرزمینهاو اقدامی که تحت حکومت واحدهدر آمده‌اند عنوان(ایران-ئیران-اینجائی)داده شده است و امروز هم ئیتره یا ایره درزبان کردی به معنی اینجاست و به کسانیکه اهل یکی باشند ئیرانی می‌گویندو فعل امر«بیا»در زبان سورانی کردی(بی‌بوبو ئیژه)یا(بی‌ئیرانه)می‌باشد و درمقابل به کسانی که قهر می‌کنند(تور)برای فرد و (توران)برای جمع می‌گویند. چنانچه عرض کردم کلیه اینکلمات و واژه‌های دیگر کردی باستانی،و دارای ریشه تاریخی و باستانی می‌باشندفردی بود غیر کرد و آشنا به زبان عربیدر متن پهلوی و کدی شاهنامه که بهقول خودش(یکی نامه باستان)بودهاسامی و عناوین را بر خلاف اصل ضبطکرده است و اکنون با بنای فرهنگستان زبانایران جای خود دارد که این گوشه‌هایتاریخ ایران روش شوند و با دقت درواژه‌های قدیم این پهنا خاک مقدس بهرشد و واضح شدن تاریخ خود کمک کنیم."

صفحه: از 42 تا 43