Skip to main content
فهرست مقالات

تجسم پویش و رویش

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 66 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : هنر، نقاشی، تجسم پویش، احمد وکیلی هنرمندی، احمد وکیلی در نمایشگاه‌های گروهی، کودکان، تجسم پویش و رویشگفتگو، رویشگفتگو با احمد وکیلی، مادی، علاقه

خلاصه ماشینی:

"احمد وکیلی در نمایشگاه‌های گروهیو انفرادی بسیاری شرکت داشته استو شرکت در اولین بنیان نقاشان ایرانی(دو سالانه)از آن جمله است،نظر او رادر مورد برپایی نمایشگاه می‌پرسیم: «به اعتقاد من ایجاد هر گونه،نمایشگاهچه خصوصی و چه گروهی،داخلیو خارجی،در نهایت مثبت است،حداقلاینکه نقاط ضعف آثار را نمایان می‌کندو از نقاط مثبت آن هم می‌توان بهره‌هایبسیار برد. اکنون نیزبا نشریۀ کیهان بچه‌ها همکاری نزدیکدارد،در مورد گرایش خود به«ایلوستراسیون»و تصویرسازی می‌گوید:«در آغاز انگیزۀ من از پرداختن بهتصویرسازی،دلایل مادی داشت و حتیتا چند سالی هم صرفا به عنوان یک عنصرمادی به آن می‌نگریستم ولی طی بحث‌هاو جلساتی که در کیهان بچه‌ها با دوستانعزیزم،نصر،بنی‌اسدی،نیکان‌پور،خدایی و افلاطون داشتم و آشنایی بانمایشگاه‌های جهانی،کم‌کم به اهمیتتصویرسازی به عنوان یک هنر پی بردمو در این کار جدی شدم و امروز معتقدمکه تفاوتی بین تصویرگری و نقاشی آزادوجود ندارد،غیر از اینکه در تصویرسازیسفارش شخص ثالث وجود دارد،ولی درنقاشی،سفارشگر خود هنرمند است."

صفحه:
از 66 تا 66