Skip to main content
فهرست مقالات

حرفی است از هزاران

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : عطار ، شور ، شاهرخی ، عرفانی ، عشق ، سخن ، معرفت ، معرفت ، معانی ، خاک

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) حرفی است از هزاران گر بریزی بحر را در کوزه‌ای‌ چند گنجد،قسمت یک روزه‌ای محمود شاهرخی کیهان فرهنگی:تیپ‌شناسی روانی را که به گونه‌ای نمادین در منطق الطیر عنوان می‌شود،چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟ استاد محمود شاهرخی:منطق الطیر در میان آثار عرفانی اثری ممتاز و استثنایی است حتی در میان‌ منظومه‌های خود شیخ،در این اثر گرانقدر و شورانگیز عطار با مهارت تمام و بلاغتی مالاکلام اسرار سیر و سلوک الی الله را از مقام‌ تبتل تا فنا با زبانی کنایی و استعاری شرح داده و به‌ بیان پیدایش درد و طلب و رسیدن سالک به مقام‌ ارادت می‌پردازد،او با روشن‌بینی و اشراف تمام به ذکر آفات و موانع و قواطع این طریق،و صعوبت سیر و سلوک در آن،اشارتهای ظریف و سخنان عمیق دارد، شیخ با وحدت رویه در تمام آثار خویش معانی ژرف و معقول را در قالب محسوس عرضه می‌دارد،خاصه در «منطق الطیر»که با زبانی رمزی خصایل و اهوا و امیال‌ طبقات رهروان را رقم می‌زند و هر طبقه را با مهارتی‌ اعجاب‌انگیز تصویر می‌کند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) کیهان فرهنگی:جایگاه فلسفه و کلام‌ را در آثار عطار چگونه ارزیابی می‌کنید؟ استاد شاهرخی:چنان که یاد کردیم شیخ‌ در علوم عقلی و نقلی صاحب نظر بوده‌ و بر حکمت و فلسفه و کلام آگاهی‌ تمام داشته که این در مطاوی آثار او مشهود است و در جای جای سخنان او نظرات و آراء ارباب حکمت به‌ چشم می‌خورد و در طرح مسایل فلسفی قوی دست‌ می‌باشد،اما بنا به عقیده ارباب معرفت و زمرهء متصوفه، علوم عقلی و پیروی از عقل جزوی انسان از رسیدن به‌ پیشگاه حقیقت باز می‌دارد."

صفحه: از 12 تا 14