Skip to main content
فهرست مقالات

اثر موفقیت و شکست بر پاسخ های فیزیولوژیک افراد کمال گرا و غیر کمال گرا

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 16 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : فشار خون سیستولیک ، کمال‌گرایی ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ، شکست ، ضربان قلب و فشار خون ، افراد کمال‌گرا ، شاخص ضربان قلب و فشار ، موفقیت ، فیزیولوژیک ، شاخص فشار خون دیاستولیک

هدف: یکی از موضوعات مورد بررسی در حیطه روانشناسی سلامت، رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بروز پاسـخ های فـیزیولوژیک در شـرایط مخـتلف است. پژوهش حاضر به بررسی ویژگـی شخصیتی کمال گرایی در شرایط تنیدگی پرداخته است. روش: در این تحقیق پرسشنامه کمال گرایی به وسیله 395 دانشجو تکمیل شد. بعد از نمره گذاری، 60 آزمودنی از 30 درصد بالای توزیع نمرات و 60 آزمودنی از 30 درصد پایین توزیع انتخاب شدند و بر اساس دو ملاک سطح کمال گرایی (بالا/ پایین) و شرایط تجربی (موفقیت/شکست) چهار گروه تشکیل شد و آزمودنی ها به طور تصادفی در یکی از شرایط موفقیت یا شکست جایگزین شدند. شاخص های فیزیولوژیک آزمودنی ها در دو مرحله حد پایه و بعد از کاربندی شکست یا موفقیت با استفاده از آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: در شرایط شکست، تغییرات ضربان قلب و فشارخون سیستولیک در افراد کمال گرا بیشتر از افرادی بود که از نمره کمال گرایی پایینی برخوردار بودند، ولی میزان تغییر شاخص فشارخون دیاستولیک معنی دار نبود. از سوی دیگر، تغییرات شاخص های فیزیولوژیک در افرادی که نمره کمـال گـرایی بـالایی داشتند، متعاقب شرایط موفقیت معنی دار نبود و بالاخره اینکه در مقایسه با شرایط موفقیت، در کاربندی شکست میزان تغییرات دو شاخص ضربان قلب و فشارخون سیستولیک در افراد کمال گرا بیشتر بود، ولی این تغییرات در شاخص فشارخون دیاستولیک معنی دار نبود. نتیجه گیری: با تجربه شکست، شاخص های فیزیولوژیک افراد کمال گرا حداقل در دو شاخص ضربان قلب و فشارخون سیستولیک افزایش می یابد و این نشان می دهد که افراد کمال گرا نسبت به افراد غیرکمال گرا تنیدگی بیشتری را تجربه می کنند.

خلاصه ماشینی:

"از سوی‌ دیگر،تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک در افرادی که نمرهء کمال‌گرایی بالایی داشتند،متعاقب‌ شرایط موفقیت معنی‌دار نبود و بالاخره اینکه در مقایسه با شرایط موفقیت،در کاربندی‌ شکست میزان تغییرات دو شاخص ضربان قلب و فشار خون سیستولیک در افراد کمال‌گرا بیشتر بود،ولی این تغییرات در شاخص فشار خون دیاستولیک معنی‌دار نبود. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب افراد دارای کمال‌گرایی بالا و پایین در دو موقعیت تجربی شکست و موفقیت پرداخته است. در شاخص فشار خون سیستولیک نیز میانگین تفاوت اندازه‌های‌ مربوط به گروه اول(کمال‌گرایی بالا/تجربه شکست)از گروه‌های دیگر بیشتر بود(جدول 2). جدول 3-شاخص‌های آماری میزان تغییرات فشار خون دیاستولیک در هر چهار گروه جدول 4-نتایج مقایسهء دو گروه دارای کمال‌گرایی زیاد و کم،از لحاظ میزان تغییرات سه شاخص فیزیولوژیک بعد از تجربه شکست(120- (n همچنین برای آزمودن این ایده که تغییرات شاخص‌های‌ فیزیولوژیک متعاقب موفقیت در دو گروه کمال‌گرایی زیاد و کم‌ متفاوت است،از آزمون t برای دو گروه مستقل بهره گرفته شد که‌ تفاوت‌های مربوط به سه شاخص مورد بررسی معنی‌دار نبود. جدول 5-نتایج مقایسهء دو گروه دارای کمال‌گرایی زیاد از لحاظ میزان‌ تغییرات سه شاخص فیزیولوژیک بعد از تجربهء موفقیت و شکستبحث یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که در شرایط شکست، همان‌گونه که انتظار می‌رفت،افراد کمال‌گرا نسبت به افراد غیرکمال‌گرا در شاخص‌های ضربان قلب و فشار خون سیستولیک‌ تغییرات بیشتری نشان داده‌اند و این نتیجه با مفاهیم نظری موجود در مورد کمال‌گرایی منفی(هاماچک،1978؛برنز،1980)و تحقیقاتی که به اضطراب بیشتر افراد کمال‌گرا در موقعیت‌های‌ ارزیابی کننده اشاره کرده‌اند همسان است(میناریک‌1،ارنز2،1996؛ فورسمن‌3و جانسون‌4،1996)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.