Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی ارزیابی معلم از عملکرد دانش آموز با استفاده از آزمون توانایی های شناختی میکر در دانش آموزان کلاس های چهارم و پنجم ابتدائی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (7 صفحه - از 48 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : آزمون توانایی‌های شناختی میکر، پیش‌بینی ارزیابی معلم، پیش‌بینی ارزیابی معلم از عملکرد، ارزیابی معلم از عملکرد دانش‌آموز، میکر، متغیرهای پیش‌بین ارزیابی معلم، پیش‌بین ارزیابی معلم از دانش‌آموز، دانش‌آموزان، میکر در دانش‌آموزان کلاس‌های، آزمون میکر

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ارزیابی معلم از عملکرد دانش آموز در دروس تاریخ، اجتماعی، دیکته و انشاء با استفاده از آزمون توانایی های شناختی میکر بود. روش: 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر کلاس های چهارم و پنجم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمون توانایی های شناختی میکر روی کلیه نمونه ها انجام شد و به علاوه عملکرد دانش آموزان در دروس مربوطه در یک مقیاس لیکرتی از یک تا پنج به وسیله معلم ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. متغیرهای پیش بین در پژوهش حاضر، زیرمقیاس های 26 گانه آزمون میکر و متغیر ملاک ارزیابی معلم بود. یافته ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که بهترین متغیرهای پیش بین ارزیابی معلم از دانش آموز در درس های تاریخ و اجتماعی به ترتیب زیرمقیا س های CMU (شناخت واحدهای معنایی) (001/0p<)، CSS (شناخت نظام های نمادی) (01/0p<) و NSS (تولید همگرای نظام های نمادی) (05/0p<) و بهترین متغیرهای پیش بین ارزیابی معلم از دانش آموز در دیکته و انشاء به ترتیب زیرمقیاس های NST (تولید همگرای تبدیلات نمادی) (001/0p<)، NSS (01/0p<)، CMU (05/0p<)، CSS (05/0p<) و DFU (تولید واگرای واحدهای تصویری) (05/0p<) بود. نتیجه گیری: با استفاده از زیرمقیاس های آزمون میکر می توان توانمندی های دانش آموزان را شناسایی نمود و چنانچه در این زمینه ها نواقصی وجود داشته باشد با مداخله به موقع و آموزش نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری:با استفاده از زیرمقیاس‌های آزمون میکر می‌توان توانمندی‌های دانش‌آموزان را شناسایی نمود و چنانچه در این زمینه‌ها نواقصی وجود داشته باشد با مداخله به‌موقع و آموزش نسبت به رفع آنها اقدام کرد. شریدان‌13و استیل‌دادزی‌14(2005)نشان دادند که‌ سبک یادگیری دانش‌آموزان بزهکار عامل پیش‌بین موفقیت آنها در استفاده از خدمات آموزشی ارائه شده است و نتیجه‌گیری‌ کردند که سبک یادگیری این افراد تصویری است. با این آزمون‌ها می‌توان‌ توانمندی‌های خاص افراد را تشخیص داد و برای افزایش عملکرد شناختی یا غنی‌سازی استعدادها تدارک دید؛چیزی که امروزه نیاز اساسی آموزش و پرورش است و تدوین و کاربرد ابزارهایی مانند آزمون ساختار هوش را ضروری می‌سازد. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این بود که ترکیبی از زیرمقیاس‌های توانایی‌های شناختی میکر می‌تواند عملکرد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان را در درس‌های تاریخ و اجتماعی و همچنین دیکته و انشاء بر مبنای ارزشیابی معلمین‌ پیش‌بینی کند. همان‌طور که جدول 2 نشان می‌دهد،تولید همگرای تبدیلات‌ نمادی دارای ضریب همبستگی چندگانه 53/0 با ارزیابی معلمان از دروس دیکته و انشاء است و 29/0 درصد واریانس این متغیر را تبیین می‌کند. برای اعتباریابی‌ ملاکی روش بهتر،اعتباریابی پیش‌بین است که به دلیل محدودیت‌ زمانی امکان آن در این تحقیق میسر نگردید و پژوهشگران بعدی‌ باید در یک رابطه طولی بررسی کنند که آیا نمرات ساختار هوش‌ دانش‌آموزان پیش‌بینی‌کننده عملکرد بعدی آنها در دیکته،انشاء، تاریخ و اجتماعی در دوره‌های بعدی هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.