Skip to main content
فهرست مقالات

بازشناسی کلام دینی

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(6 صفحه - از 4 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : دکتر مکدرموت، کلام، مسیح، شیخ مفید، الهیات، دینی، کاتولیک، بازشناسی کلام دینی، کیهان فرهنگی، دکتر مکدرموت در کلام اسلامی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:آیا فکر می‌کنیدمی‌توان دربارۀ نظریات و افکار کلامیشیخ مفید به طور مقایسه‌ای با مکاتبغربی و فلسفۀ امروز تحقیقی به عملآورد،یعنی مقایسه‌ای میان علم الهیاتامروز و نظریات و عقاید کلامی شیخمفید،آیا به نظر شما در این زمینه جایخالی‌ای وجود دارد و تحقیق برای آنلازم است؟ دکتر مکدرموت:الهیات در اروپا و آمریکا،بویژهالهیات پروتستان و کاتولیکچنان مختلف و متفاوت است که نمی‌توان به طوریکسان با افکار مفید مقایسه نمود،یعنی نظامهایالهیاتی امروز به اندازه‌ای و سیعند که نمی‌توان به اینپرسش پاسخ داد. به نظر من بسیاری از افراد-که البته&%09703FYKG097G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمی‌دانم در کجا هستند-ذهن خود را تنها به همیندنیا معطوف می‌دارند که در واقع همان محدود ساختنانسان است،و برای همین نمی‌دانند سرانجامشان کجاخواهد بود و هدف بودن وهستی‌شان چیست؟از این‌رو اگر دیدگاه خود را بههمین جهان محدود کنند هویت اصلی خود را نخواهندشناخت و گمان می‌کنم اینها دلیل اصلی این همهبی‌ایمانی،فساد و اندوه است؛زیرا انسان بالفطرهدر جستجوی خداوند است،بی‌آنکه خود متوجه باشد. نه ازاین لحاظ که فردی برای این منظور جنبۀ مادی اطلاقکرده باشد یا آن را از نظر فلسفی این گونه معرفی کردهباشد،بلکه در یک زمان خاص یعنی نزدیک به دو هزارسال پیش مردی به دنیا آمد که قادر بود بیمار را شفادهد و مرده را حیات بخشد و عشق و محبت را میانمردم وعظ کند،همچنین بدان علت که خداوند را پدرخود معرفی کرد و قسم یاد نمود تا اصحاب خود را بهگونه‌ای پسر خواندۀ خود بداند،دارای یک ارتباط ویژهبا خداوند بود که می‌توانست کارهایی انجام دهد کهدیگران توانایی انجامش را نداشتند و نیز وی هنگامترکشان به آنها وعده داده بود که چون یتیمانرهایشان نکند،بلکه روح‌القدس را برایشان خواهد(به تصویر صفحه مراجعه شود) *دکتر مارتین مکدرموت:من در جستجوی شناخت بیشترمؤسس ترویج و توسعۀ کلامشیعه بودم و برای همین همۀراهها مرا به سوی شیخ مفیدهدایت می‌کرد."

صفحه:
از 4 تا 9