Skip to main content
فهرست مقالات

ریشه های اساسی ثابتها و ارتباط آنها با متغیرها

نویسنده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : اخلاق ، وجدان ، زندگی ، شخصیت ، ریشه‌های اساسی ثابتها و ارتباط ، حقیقت ، فرهنگ ، ارتباط ، حیات ، اصول اخلاقی ثابت

خلاصه ماشینی:

"36-تمدن،اینکه زندگی اجتماعی انسانها بهگونه‌ای تنظیم شود که پاسخگوی همۀ نیازمندیهایانسانی(چه آنها که به فعلیت رسیده‌اند و چه آنها که درنهاد انسانها وجود دارد و ممکن است به فعلیت برسد)باشد،مطلوب جدی بشر بوده و تاکنون در مسیربه دست آوردن تمدن،جدی‌ترین تکاپوها و کوششها ازبنی‌نوع انسانی دیده شده است که برخی از آنها بهنتیجه رسیده و برخی دیگر به نتیجه نرسیده و مقداریهمن به گونه‌ای نسبی موفقیت داشته‌اند. 38-دین یک پدیدۀ ثابت انسانی است،اگر چه بااشکال مختلف در انسانها بروز می‌کند،هیچ انسانی درتاریخ با داشتن عقل و وجدان سالم و هوشیاریدر زندگی و شؤون آن وجود ندارد که در بایستگی‌ها وشایستگی‌های حیات خود به یک عده اصول و مبادیبدون قدرت استدلال برای اثبات آنها تکیه نکند. اینکه بشرامروزی از نظر روانی در حالتی قرار گرفته است کهتوجهی به آنها ندارد،دلیل عدم اصالت آنها نیست؛همان گونه که بی‌اعتنایی بیشتر مردم به بیماریخودخواهی که گریبان همۀ آنها را می‌فشارد،دلیلاصالت آن نیست؛چنانکه تمایل شدید انسانها به انواعتخدیر و ناهوشیاری نمی‌تواند دلیل عدم اصالت آگاهی وهوشیاری باشد زیرا همۀ ما می‌دانیم که«هر که اوآگاهتر با جان‌تر است»؛با این حال:(به تصویر صفحه مراجعه شود){Sجمله عالم زاختیار و هست خود#می‌گریزد در سر سرمست خودS}{Sمی‌گریزند از خودی در بی‌خودی#یا به مستی یا به شغل ای مهتدیS}{Sتا دمی از هوشیاری وارهند#ننگ خمر و بنگ بر خود می‌نهندS}این حقیقتی است که اگر محاسبه‌ای کاملا دقیقانجام دهیم به این نتیجۀ تأسف انگیز می‌رسیم کهبیشترین بودجۀ کشورهای امروزی-که مدعی تمدن وتکامل نیز هستند-در آماده کردن وسایل تخدیر وناهوشیاری ملتها صرف و مستهلک می‌شود."

صفحه: از 20 تا 21