Skip to main content
فهرست مقالات

شعر و رندی

نویسنده:

(3 صفحه - از 26 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : رندی ، شعر ، حافظ ، زبان ، عقل ، عقل ، شاعر ، شعر و رندی ، سود و زیان ، هوس

خلاصه ماشینی:

"به حافظ گوش فرا دهیم:&%09719FYKG097G% {Sحال دل با تو گفتنم هوس است#خبر دل شنفتنم هوس استS}{Sطمع خام بین که قصۀ فاش#از رقیبان نهفتنم هوس استS}{Sشب قدری چنین عزیز و شریف#با تو تا روز خفتنم هوس استS}{Sوه که در دانه‌ای چنین نازک#در شب تار سفتنم هوس استS}{Sای صبا امشبم مدد فرمای#(به تصویر صفحه مراجعه شود)آرامگاه حافظ در اواخر دورۀ قاجاریهکه سحرگه شکفتنم هوس استS}{Sاز برای شرف به نوک مژه#خاک راه تو رفتنم هوس استS}{Sهمچو حافظ به رغم مدعیان#شعر رندانه گفتنم هوس استS}شعر زبان حال دل است. {Sچنینم هست یاد از پیر دانا#فراموشم نشد هرگز هماناS}{Sکه روزی رهروی در سرزمینی#به لطفش گفت رندی ره‌نشینیS}{Sکه ای سالک چه در انبانه‌داری#بیا دامی بنه گر دانه داریS}{Sجوابش داد گفتا دام دارم#ولی سیمرغ می‌باید شکارمS}{Sبگفتا چون به دست آری نشانش#که از ما بی نشان است آشیانشS}{Sچو من ماهی کلک آرم به تحریر#تو از نون و القلم می‌پرس تفسیرS}{Sروان را با خرد در هم سرشتم#از آن تخمی که حاصل بود کشتمS}{Sفرحبخشی در این ترکیب پیداست#که نغز شعر و مغز جان احراستS}{Sبیاور نکهت آن طیب امید#مشام جان معطر ساز جاویدS}{Sکه این نافه ز چین جیب حور است#نه ز ان آهو که از مردم نفور استS}{Sدر این وادی به بانگ چنگ بشنو#که صد من خون مظلومان به یک جوS}رند به سالک می‌گوید از شکار سیمرغ منصرف شودو با شرح تجربۀ شاعری از او دعوت می‌کند که مشامجانش را به نکهت طیب امید شعر معطر سازد."

صفحه: از 26 تا 28