Skip to main content
فهرست مقالات

«فارسی»، «وطن» و «ملت» در بخارا

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 29 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : بخارا ، فارسی ، وطن ، فترت ، ملت ، مناظره ، شعر ، ادبی ، تاجیک ، بخاراییان

خلاصه ماشینی:

"(3)بنابراین می‌بینیم که در سال1909 م(1327 ق)این بخارایی،زبانی را که سخنمی‌گفت،فارسی می‌نامید کاربرد واژۀ فارسی دراینجا از آن رو نیست که فترت یک شکل ادبی در زبانادبی را که به نظر می‌رسد آن را در مقدمۀ«مناظرۀ»خویش تصدیق کرده،به کار برده است. سطر آغازین آن چنیناست:«هموطنان عزیزم،ملت نجیب بخارا»وی چندسطر بعد با جملاتی همانند پیشین می‌گوید:«اعمالاشتباه و فساد بعضی از خیانتکاران نسبت به ملت«وطن»مقدس ما را در خود فرو برده است»(7) در سراسر این نوشتار،اشارات فراوانی به وطن یعنیبخارا و ملت آن یافت می‌شود که معنای آنها روشناست،زیرا فترت پی در پی می‌گوید که بخاراییان رادرباره مسایل خودشان مورد خطاب قرار می‌دهد. (8) (به تصویر صفحه مراجعه شود)مسجد کالیان-بخارا&%09721FYKG097G% فترت در جنگ شعر کوچکی با نام«صیحه»،نشر یافتهبه سال 1911 م(1330 ق)این گفتارهایبرانگیزاننده را پی می‌گیرد. فترت در سال 1928 م(1306 ش)در پیوند بادیدگاههایش دربارۀ دگرگونی الفبای تاجیکی از عربیبه لاتین،(20)به«پان ترکیسم»متهم شد،اما در آثاریکه او تا پیش از این سال به زبان فارسی در بخارا نوشت،هیچ گواهی که نشانگر گرایش وی به اتحاد ترکانباشد،دیده نشده است. با وجود این مفهوم عصبیت می‌تواند از سویی به مثابۀکوششی برای طرح تفاوت موجود میان احساس بسیارآشکار همبستگی میان بخاراییان شهر نشین و آنچه بهگونه‌ای نیرومند،عامل تقسیم کننده آنان بود،مطرح(به تصویر صفحه مراجعه شود)آرامگاه امیر اسماعیل سامانی-بخاراگردد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای بیان آنچه پس ازچندی خودآگاهی ملی یا چیزی همانند آن نامیده شد،گردد. بنابر داده‌های ادبی آشکار است که اینروشنگران آسیای میانه خویشتن را پیش از هر چیزبخارایی می‌دانستند و هویت مشخص ایشان این بود کهمسلمانان بخارا بودند."

صفحه: از 29 تا 31