Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط منبع کنترل (درونی ـ بیرونی) و احساس تنهایی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(12 صفحه - از 31 تا 42)

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط منبع کنترل (درونی ـ بیرونی) و احساس تنهایی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار است. روش تحقیق: 60 دختر دانشجوی ورزشکار شرکت‌کننده در تیم‌های ورزشی و 160 دختر دانشجوی غیرورزشکار، همه در ردۀ سنی 26-19 سال، به‌عنوان آزمودنی درنظر گرفته شدند. احساس تنهایی با پرسشنامۀ UCLA و منبع کنترل با پرسشنامۀ لونسون (I, P, C)اندازه‌گیری و از آزمون‌t برای گروه‌های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین منبع کنترل درونی ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین، بین منبع کنترل بیرونی (گرایش به شانس) ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنی‌داری مشاهده شد و غیرورزشکاران از این نظر وابسته‌تر بودند. اما بین منبع کنترل بیرونی (گرایش به افراد قدرتمند) دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. دیگر نتایج نشان داد که بین احساس تنهایی و منبع کنترل درونی و بیرونی رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بحث: وجود تفاوت معنی‌دار بین منبع کنترل درونی در دو گروه بیانگر آن است که ورزشکاران کنترل بیشتری روی زندگی خود دارند و خود را بیشتر مسئول موفقیت‌ها و شکست‌های خود می‌دانند. بیرونی‌تربودن منبع کنترل غیرورزشکاران نیز به این معنا است که غیرورزشکاران بیشتر از ورزشکاران دلایل وقایع زندگی خود را به دیگران نسبت می‌دهند. وجود رابطه بین احساس تنهایی و منبع کنترل نیز به معنای آن است که غیرورزشکاران با منبع کنترل بیرونی، با این اعتقاد که کنترل کمی برروی دیدگاه‌های زندگی خود دارند، بیشتر احساس تنهایی می‌کنند. تفاوت معنی‌دار بین احساس تنهایی در دو گروه، اثر مفید روانی ـ اجتماعی فعالیت‌های ورزشی را تأیید می‌کند.

The Aim of this Research is Study of Relationship of Locus of Control (Internal-External) with Loneliness Feeling in Athlete and Non Athlete Girls. 60 Girl Athlete students of University Sport Teams and 160 Non Athlete students in Range of 19-26 years old were considered as subjects. UCLA Questionnaire for measuring Lonelinessfor measuring loneliness Feeling, and the Levenson Questionnaire (I, P, C) for Locus of Control. T test for independed qroupes and Pearson correlation coefficient for analizing data was used. Results showed that there is Significant Difference between Athlete and Non Athlete Students in Loneliness Feeling (p=0.001). And there is Significant Difference between Athlete and Non Athlete Students in Internal Locus of Control, Athletes Benefit (p=0.001). There is Significant Difference between Athlete and Non Athlete Students in External Locus of Control, (Chance Tendency) Athlete Benefit (p=0.001). There is no Significant Difference between Athlete and Non Athlete Students in External Locus of Control, (Powerful People Tendency) (p=0.198). There is Positive and significant relationship between Loneliness Feeling with the Internal and External Locus of Control. The Significant Difference of Internal Locus of Control between Two Groups, Shows athlete Students have more Control on their Life, and are more Responsible about there success and failure. It seems that Non athletes attribute the reasons of their life events to others. Reasons to others, the relationship between lonediness feeling and locus of control means that nonathletic with external locus of control, having less control on their life attitude, feel more loneliness. Significant difference between two groups in loneliness feeling, confirms the social psychological useful effects of sport activities.

کلیدواژه ها:

احساس تنهایی ،ورزشکار ،غیرورزشکار ،منبع کنترل درونی ،منبع کنترل بیرونی

Athlete ،External Locus of Control ،Internal Locus of Control ،loneliness Feeling ،non athlete


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.