Skip to main content
فهرست مقالات

نماد مبارزان سیاهپوست

مترجم:

(4 صفحه - از 62 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : تئاتر، فیلم، مالکوم، سینما، مالکوم‌ایکس، آمریکا، هنر، ادیر، تماشاگران، علیجاه محمد

خلاصه ماشینی:

"پیش از دیدن آن شک داشتم کهبتوان یادداشتی در مورد آن نوشت؛چون فیلم محصول آمریکاست و معلومنیست تا کجا با واقعیت همسویی داردو از کجا سر قلم کج شده است!امادیدن این فیلم لازم بود،چون مالکومایکس مبارزی مسلمان بوده و اکنونسمبل و نماد مبارزان،بویژه جوانانسیاهپوست آمریکا علیه نژادپرستی بهشمار می‌رود،که در این راه نیز بهشهادت رسیده است. &%09752FYKG097G% اشاره: آنچه در پی می‌خوانید ترجمه‌ایراد از پاسخنامه جان پیتر به مقالهنیل برت ادیر(3)است که در تاریخ25 بهمن ماه 1371(14 فوریه1994)در پیوست فرهنگیروزنامه«ساندی تایمز»در مقاممقایسه تئاتر و سینما با یکدیگرنوشته شده بود. این فیلم با تصویر بچه‌هایسیاهپوستی که همه خود را مالکوم ایکس می‌دانند و نیز با سخنان نلسونماندلا در کلاس درس پایان می‌پذیرد. آیا درست است بخاطر چنینواکنشی،یکسان دربارۀ کلیت سینما یافیلم قضاوت کرد؟آیا شما آثار هنری یاهر چیز دیگری را با رفتار گروهی یارفتار ناظر و تماشاگر ساده مورد قضاوتقرار می‌دهید؟من نمی‌دانم ادیر هرچند وقت یک بار به تئاتر می‌رود،اما ازنوشته‌های او بر می‌آید که مطالبش براساس شنیده‌هاست نه دیده‌ها. چه کسی می‌داند؟ و سوم آنکه،آیا امکان نداشت شمامقداری دربارۀ موقعیت بد و جدالسیاسی و اقتصادی تئاتر اروپا خود را بهزحمت تفکر بیندازید تا چنین اشکالاتبی‌موردی مطرح نسازید؟ آیا امکان نداشت مقداری دربارۀموقعیت مشکوک اجتماعی و عدمتأمین اقتصادی هنرمندان و کارکنانتئاتر که امروزه حتی بدتر از اواخر قرننوزدهم است،مطالعه کنید!؟ ادیر از یک سو با نوعی خوشحالی وشادمانی می‌گوید:چرا هنرمندان تئاتررا رها کرده و به سوی سینما می‌روند،و از سوی دیگر در مورد تفاوتهای زیادیکه در عایدی،تسهیلات و مشکلاتحاکم بر تئاتر و سینما وجود دارد،خودرا به تجاهل می‌زند(برای نمونه درمورد سیستم جدید مالیات که شاملدرآمد هنرمندان تئاتر می‌شود اما شاملدرآمد شغلی هنرمندان سینمانمی‌شود)."

صفحه: از 62 تا 65