Skip to main content
فهرست مقالات

پیش درآمدی بر مفهوم اقتصاد اسلامی

نویسنده:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، اسلامی، اقتصاد اسلامی، علوم انسانی، فیزیکی، عدم امکان پیش‌بینی رفتار انسان، رفتار، منطق، آزمون صدق و کذب، عدم قطعیت

خلاصه ماشینی:

"بنابراینبا توجه به اینکه در بازشناسی و طبقه‌بندی علوم،علومانسانی از علوم طبیعی تفکیک می‌شود و کمتر کسیقایل به همسانی این دو دسته از علوم می‌باشد،برایبررسی نقش معارف و علوم اسلامی در اقتصاد باید بهتبیین وجوه تمایز علوم انسانی از علوم طبیعی،ویژگیهای منطقی و روش شناختی توضیح و تحلیلپدیده‌های هر یک از آنها،و ملاک آزمون صدق و کذب وارزیابی صحت و سقم فرضیه‌های هر یک از این دو دستهعلوم پرداخت،تا ضمن تبیین تفاوتهای روش شناختیاین دو رو به،نقش هر کدام در تکوین علوم اقتصادی بهعنوان یک شاخه از علوم انسانی مشخص شود. حال انی پرسش مطرح می‌شود که چنانچه بپذیریمدر علوم انسثانی قطعیت و موجبیتی فرمان نمی‌راند کهمعیار آزمون صدق و کذب تئوریها قرار گیرد و موضوعارزیابی صحت و سقم آنها را منتفی سازد،این موجودانعطاف‌پذیر که هر سیرتی را پذیراست،با تکیه برکدامین معیار سنجش می‌تواند از انبوه الگوهای رفتاری متفاوت،برترین الگو را برگزیند و به آن عملکند؟با توجه به اینکه در قلمرو عینیت نمی‌توان ملاکی برای ارزیابی صحت و سقم الگوهای رفتاری به دستآورد،این معیار را باید در عصۀ عقل و منطق جستجوکرد. با توجه به نکاتی که یاد دش،مبنی بر اینکه اقتصاددر شمار علوم انسانی محض نیست و تلفیقی از عواملانسانی و فیزیکی است،و علوم انسانی به دلیل عنصراراده و اختیار آدمی از قطعیت حاکم بر علوم طبیعیبرخوردار نمی‌باشد،و روابط انسانی بسته به الگوهایرفتاری برگزیده متفاوت است،جایگاه و نقش معارف وعلوم اسلامی به عنوان تخصصی که عهده‌دار تبیینروابط انسانی و تعیین الگوی رفتار اقتصادی اسلاماست(3)آشکار می‌شود،که در صورت تلفیق و ترکیببا عوامل فیزیکی در چار چوب یک نظام هماهنگ ومنطقی،نظام اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد."

صفحه:
از 16 تا 17