Skip to main content
فهرست مقالات

مقاومت در برابر «نظریه»

نویسنده:

مترجم:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : نظریه، مقاومت، زبان، ادبی، نظری، دستور زبان، متن، نظریه ادبی، خواندن، منطق

خلاصه ماشینی:

"آیا از عنوان شعر چنین بر می‌آید که«هیپریون»شکستخورده و آپولو پیروز است؟یاب اینکه«هیپریون»و«آپولو»(و خود کیتس که گاه مشکل می‌توان او را از آپولوبازشناخت)در شعر جانشین یکدیگر می‌شوند و هر سهبه ضرورت،مدام در حال شکست و سقوطند؟درحقیقت هر دوی این برداشتها از لحاظ دستور زبانیدرستند،اما غیر ممکن است که از بافت متن(روایتسر راست متن)بتوان دریافت که کدام یک واقعا درستاست،زمینه روایی متن شعر در عین مطابقت با هر دوبرداشت،با هیچ یک از اینبرداشتها به تنهایی تطبیق نمی‌کند. البته در پاره‌ای موارد بین عملکرد،دستورزبان،منطق و معنای ارجاعی ثابت متن پیوندی دوبارهبرقرار می‌شود که در این صورت نظریه‌های حاصلهمانند مورد«آهمان»در واقع و اساسا از نظریات دستورزبان گرایان و نشانه‌گر شناسان قابل تمیز نیست،امابا دقت‌ترین منتقدان،به نظریه کنش گفتاری خواندناینچنین به مجازهای بیان بی‌اعتنا نیستند و به درستیبر ضرورت جدا کردن عملکرد واقعی کنشهای گفتاری-که قرار دادی‌اند و نه شناختی-از علتها و معلولهایآنها و همچنین بر ضرورت جدا کردن نیروی«مخالفشیوۀ بیان»از کار کرد نیروی«موافق شیوۀ بیان»تأکیدمی‌کنند. بدینسانخالی کردن«نظریه بیان»از تأثیر شناخت شناسانه‌اش،تنها از راه انکار کارکردهای مجازی آن ممکن می‌شود؛انگارکه می‌توان«نظریه بیان»را از کلیتی که دستور زبان ومنطق در آن اشتراک دارند-درست همان گونه که نمونۀعلوم سه گانۀ کلاسیک-جدا نمود و آن را صرفاهمبستۀ نیروی«مخالف شیوۀ بیان»به حساب آورد!؟معادل دانستن«نظریه بیان»با روان‌شناسی،و نه باشناخت شناسی،دورنماهای تیره و تاری از ابتذالهای(به تصویر صفحه مراجعه شود)کیتسعمل گرایانه پیش چشم خواهد گشود که در مقاممقایسه با روشنایی تحلیل عملکردی تاریکیشان افزونتربه نظر خواهد آمد."

صفحه: از 24 تا 27