Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتاب های تازه

(3 صفحه - از 45 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : کتاب، فارسی، فهرست، تهران، دعا، عراق، دانشگاه، دانشگاه شهید چمران، ایران، کتاب‌شناسی ملی ایران

خلاصه ماشینی:

"جلد یازدهم از یک مجموعه چهاردهجلدی است که شش جلد اول آن درنخستین دورۀ کتاب سال جمهوریاسلامی ایران به عنوان کتاب سالشناخته شده است و ناشر بر آن استکه سه مجلد باقی مانده را نیز تا پایانسال 1371 منتشر کند. هر فصل دارای بخشهای متعدد استکه فهرست هر یک از آنها در زیر عنوانفصول مربوطه قید شده و با مراجعه بهبخش پایانی کتاب می‌توان به سادگی دعاهای مورد نظر را یافت. این کتاب در پنج بخش بهمباحث زیر پرداخته است:مبانی نظریتوسعۀ صادرات،سیاستها و روشهایتوسعۀ صادرات در ایران،تحلیل وارزیابی روشها و سیاستهای توسعۀصادرات در ایران،بررسی راههایتوسعۀ صادرات کشور با توجه بهمزیتهای نسبی با تفکیک گروههایکالایی،و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. این کتاب در سه بخش تنظیم شدهاست:در بخش نخست برای آنکه نامکتابها و شاعران ذهن خواننده را ازدریافت مضمون روان شعر به عنوانمجموعه‌ای منسجم و منظم دور نکند،و از سویی توجه او را به این نکته نیزمعطوف دارد که صرفنظر از نام شاعرانو کتابهای فراوانی که در این منظومهآمده،خود منظومه نیز به تنهاییدرونمایه و محتوایی مستقل دارد و ازانسجام و استحکام برخوردار است،ابتدا تمام منظومه بدون هیچمشخصه‌ای ذکر شده است. این کتاب که جلد پایانی دورۀ حافظشناسی(جلد پانزدهم)است،مجموعه‌ای است از حدود بیست مقالهو یاد داشت دربارۀ حافظ شیرازی. این کتاب که به یاد روانشاددکتر احمد طاهری عراقی،سرپرستپیشین بنیاد دایرة المعارف اسلامیو استاد گروه ادیان و عرفان دانشکدۀالهیات دانشگاه تهران منتشر شدهاست،در واقع شماره‌هخای اول و دوم ازسال ششم نشریۀ تحقیقات اسلامیاست. این مجموعه در شش بخشتنظیم شده است که بخش نخست آندر بردارندۀ چهار مقاله دربارۀ زنده یاددکتر طاهری و بخشهای دیگر آن ویژۀمباحثی چون تحقیقات اسلامی،کتاب‌شناسی،سرگذشتنامه‌ها،ادبفارسی و موضوعات دیگر است."

صفحه:
از 45 تا 47