Skip to main content
فهرست مقالات

پیشنهادها را نمی توان جدی گرفت

مترجم:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 62 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : فیلم، داستان، سینما، اسکار، نمایش، سکون، مرگنامه‌ایبرای صدای مردهساموئل بکت، کتاب، حرکت، وبرندۀ جایزۀ نوبل سال

خلاصه ماشینی:

"می‌گویندامکان دارد القائات دیگری پیش از تأثیرجویس-که ارتباط او با بکت در این راهاز هرچیزی بیشتر بود-در آن سالهایاولیه در پاریس وجود داشته باشد. جنبه‌های زیادی در این مجموعۀ عظیموجود دارد و موضوعات بسیاری که راهخویش را از طریق این آثار جلوه‌گرمی‌سازند آزاهم آنها ارتباط میان حرکت،و به حسب اتفاق من هم جزء اینخانوده‌ام،هرچند دوست ندارم بهعنوان فردی پنداشته شوم که به امتیاز،مدال یا نشانی دست‌یافته است؛بهعنوان کسی که برتر از بقیه است. بکت ازنشانه‌ها و سمبلها به منظور نمایشحرکت استفاده می‌کند،او حرکت واختلاف دکارتی موجود میان فرمانهایمتضاد ذهن و جسم کارتزین را با بهکار بردن صندلی چرخدار(که در اینجامشاهده شده ودر داستان مورفی تکرارشده است)یا صندلی متحرک(درداستان مورفی)یا دوچرخه(حالت جابه جایی برای بلاکوآ،مولی،موران،مرسی و کامیر)و حتی تختخوابی مبله(درمالون می‌میرد)،به نمایشمی‌گذارد. آثار بکت مانند رشته‌ای از نقاشی‌هایتجریدی و غیر تجسمی رو به تزاید بیتماندرین به سفیدی غیر واقعی ومجردی دست می‌یابند،واژه‌هایی(به تصویر صفحه مراجعه شود)طور خودکار در درونم به جریانمی‌افتد و به من می‌گوید که می‌توانمکار ساختن فیلمی را شروع کنم. در این گفتگوها بکت قصور بازیکر را بارفتار سه بازیگر غیر تجسمی،یعنی تالکوت،ماسون،ووان‌دلد ربط می‌دهدو عقیدۀ شخصی خویش را دربارۀ هنراین‌گونه ابراز می‌دارد که«آنچه هنربه ما ارائه می‌دهد عبارت است از اینکهچیزی برای گفتن وجود ندارد،چیزینیست که با آن بتوان بیان کرد. این مطلب امانتهنری و سیاسی را که بکت در جویسمورد تحسین قرار می‌دهد به ما یادآورمی‌شود،امانتی که او را وادار به انجامکار برای نیروی مقاومت فرانسه وصلیب سرخ بین‌المللی کرد،امانتی کهاو را دوست هارولد پینتر ساخت ووادارش کرد داستان«فاجعه»خودرا به واکلاوهاول اهدا کند. بنابر این آنها ادراک ما را تثبیت(به تصویر صفحه مراجعه شود)کرده بآخرین کلمات آنان دربارۀ بکت،به‌عنوان کلامی مناسب،یاد بود صدایدر حال مرگ بکت است."

صفحه:
از 62 تا 65