Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری)

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 41 تا 62)

چکیده پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی مسائل و موانع موجود در روستاها به ‌منظور تحقق توسعۀ پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار با تأکید بر کارآفرینی پرداخته‌است چرا که یافتن موانع توسعه پایدار روستاها در کنار مزیت سنجی منطقه می‌تواند راهکار‌های موثر برای توسعه پایدار روستا را مشخص نماید. روش تحقیق در این مطالعه، اسنادی و پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش افراد ساکن در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار، مسئولان و کارشناسانِ استان چهارمحال و بختیاری می‌باشند. از افراد ساکن در روستاهای شهرستان کیار براساس فرمول کوکران 380 نفر، از بین کارشناسان 120 نفر و مسئولان صاحب‌نظر 83 نفر به‌صورت هدفمند و به روش گلوله‌برفی برای حجم نمونه در‌نظر‌ گرفته شد. همچنین 31 مانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با نگاه کارآفرینی تأثیر دارد و در پنل تخصصی با صاحب نظران به جمعبندی رسید، از نظر وجود مسئله، شدت مسئله و میزان اعتقاد به‌شدت، با روش فازی مورد ارزیابی و پس از آن با استفاده از روش بارِ‌عاملی نظرات هر گروه محاسبه و شدت تلفیقی به روش تحلیل عاملی محاسبه‌گردید. بر اساس نتایج این مطالعه نبود نوآوری در رابطه ‌با تعامل بین محیط زیست و انسان، ورود سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در روستا و فقدان مدیریت یکپارچۀ روستا‌ها، مهارت پایین مردم در کسب‌و‌کار‌ها، نداشتن اطلاعات از بازار‌های کسب‌و‌کار و نبود نهاد‌های مشاوره‌ای مانند کلینیک‌های کسب‌و‌کار از مهمترین موانعی هستند که کمتر مورد توجه قرار‌گرفته‌اند و از شدت بالایی برخوردارند. همچنین اولویت‌بندی 31 مسئلۀ موجود در روستاهای شهرستان کیار مشخص‌گردید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.