Skip to main content
فهرست مقالات

فرآیند خواندن: نگرش پدیدار شناختی

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 24 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : خواندن، متن، خواننده، متن ادبی، فرایند، تأویل، توهم، نگرش پدیدار شناختی، تجربه، پیوند

خلاصه ماشینی:

"متن در واقع«نگرشهای شماتیک»گوناگونی را پیش می‌کشد که از خلال آنها می‌تواد موضوع اثر آشکار شود،آشکار ساختن یک حقیقت همان عمل تحقق بخشیدن است و اگر چنین باشد،ادبی دارای دو قطب است که می‌توان آنها را قطب هنری و قطب زیبایی شناختینام داد. وقتی اینگاردن از«جملات تعمدا به هم پیوسته»درادبیات سخن می‌گوید،از پیش برای خبرها و اطلاعات مکنون در این جملاتکیفیت خاصی را قایل شده است:کار جمله صرفا بیان خبر نیست،اگر چنین بودما با وضعیت‌های بی‌مفهومی روبه‌رو می‌شدیم،برای اینکه تنها می‌توان دربارۀچیزهایی که وجود دارند خبر داد. به همین دلیل یک متن قابلیت این را دارد که به شیوه‌های گوناگونی تحقق یابد وهیچ خواندنی نمی‌تواند تمامی ظرفیت بالقوه آن را به پایان برد،چون هرخواننده‌ای با استنباط خود این شکافها را به شیوۀ خودش پر می‌کند و از این روبسیاری از امکانات دیگر را کنار می‌گذارد و خواننده همان طور که می‌خواند و پیشمی‌رود،در مورد چگونگی پر کردن شکافها تصمیمات مخصوص به خودش رامی‌گیرد... چون متن ادبی ما را جریان شکل گیری توهم و همچنین در شکل گیری همزمانابزاری که به یاری آنها این توهم زدوده می‌شود،شرکت می‌دهد پس می‌توانگفت کنش خواندن در واقع فرایند تجربه اندوزی است. آفرینش معنی متن ادبی-که در بحص شکل گیریترکیب متن آن را بیان کردیم-تنها به کشف امر فرموله نشده‌ای که اکنون دیگرتحت سلطۀ تخیل فعال خواننده در می‌آید،منجر نمی‌شود بلکه این امکان را بهوجود می‌آورد که ما بتوانیم خود را فرموله کنیم و بدینسان چیزی را کشف کنیمکه به نظر از آگاهی‌ها گریزان بوده."

صفحه: از 24 تا 26