Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(2 صفحه - از 42 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : شعر ، رنگ ، درخت ، پرنده ، بره‌ای سپیددشت پر ستارۀ ، رنگ غم چکاوک ، باغ ، خواب ، بهار ، پنجره‌ها

خلاصه ماشینی:

"{Sدرخت زخمی من داربست پیچک بود#شبی که باغ به رنگ غم چکاوک بودS}{Sکسی در آینه بر سادگیم می‌خندید#که پیر می‌شدم و دل هنوز کودک بودS}{Sتمام شادی ما کودکانه پر می زد#در آسمان که فقط سهم بادبادک بودS}{Sکسی به گوش سواران مرگ زمزمه کرد#«کدام آتیه؟باید به فکر اینک بودS}{Sدلم از آینه ناباورانه بر می‌گشت#بهار آمده بود و درخت در شک بودS}{Sبرای کلبۀ بی‌ماه،در تراکم ماه#امید،پت پت مأیوس یک چراغک بودS}{Sسفر به خاطرۀ آبها ترک می‌خورد#و تور خسته پر از قلبهای کوچک بودS}{Sبخوان در آینه‌ات کاین فریب رویاروی#تمام عمر هماغوش یک مترسک بودS}{Sغروب خسته‌تر از من به راه می‌پیوست#تمام راه پر از غربت چکاوک بودS}{Sو پشت پنجره‌ها رو به جانبی مبهم#بهار منتظر بازگشت لک لک بودS} رود مسافر {Sحصار فاصله‌ها بود وعشق تنها بود#و،رود-رود مسافر-به فکر دریا بودS}{Sدر ازدحام تبرها پرنده می‌کوچید#کسی به فکر درختان نبود،آیا بود؟S}{Sبرای عشق که رنگ نگاه مجنون داشت#کتاب دشت پر از خاطرات لیلا بودS}{Sمن و قنوت و پرنده به صبح می‌رفتیم#و در تمامی جاده ستاره با ما بودS}{Sبه بوی دیدن باغی که رنگ روی تو داشت#تمام پنجره یک چشم،یک تماشا بودS}{Sبرای آخرت این بس که گفته‌ام بی‌عشق#خدا نبود،همه هر چه بود،دنیا بودS} دور دست‌های سبز بی‌کرانه‌ای استپیش روی من به نام زندگیهر چه فکر می‌کنمنیست ساحلی برای چشمهای عاشقمروزگار رودخانه‌ای استمن سوار قایق دقایقمشب که می‌رسدسپیده انتظار می‌کشم که آفتابدر فراز قله‌های مه گرفتۀ خزان علم زندهستی مرا رقم زنددردهای مندردهای اکثر درختهاستنگاههای واپسیندورست‌های سبز را به من نشان دهید-مرتضی نوربخش-کرج (به تصویر صفحه مراجعه شود) بوی ستاره از خواب تا به حادثه راهی نمانده بود،ما از مسیر عشق گذشتیمو دستهای ما،بوی ستاره می‌دادوقتی که با تکلم شب نعره می‌زدیم،و پرسه می‌زدیم،در کوچه‌های دربه در درد،ما از مسیر عشق گذشتیمچونان که خواب شیرین،در انتظار فرهاد،ما راهیان معبر شب بودیم."

صفحه: از 42 تا 43