Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

نویسنده مسئول:

نویسنده:

(19 صفحه - از 115 تا 133)

امروزه اینترنت بخش جدایی ناپذیر زندگی ما انسان ها است واین ابزار نیز همچون هزاران ساخته دست بشر دارای ابعاد خوب وبد است. درهمین راستا این پژوهش به بررسی نقش واسطه‌ای ناگویی هیجانی در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و ویژگی‌های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان پرداخت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری این پژوهش 2586 نفر از دانش آموزان دختر دوره‌ دوم متوسطه با گرایش های فنی،کاردانش ونظری شهرستان شهرضا در سال تحصیلی98- 1397 که به روش نمونه‌گیری طبقه ای به تعداد300 نفر انتخاب و برای تجزیه وتحلیل آماری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. از پرسشنامه های شخصیت نئو، پرسشنامه الگوی ارتباط خانواده ریچی وفیتزپاتریک، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد. یافته ها نشان داد الگوهای ارتباطی خانواده دارای دو خرده مقیاس جهت گیری همنوایی وجهت گیری گفت وشنود به صورت مستقیم وهمچنین به واسطه ناگویی هیجانی به صورت غیر مستقیم، اثری بر اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان نداشتند. اثر مستقیم ناگویی هیجانی بر متغیر اعتیاد به اینترنت به لحاظ آماری معناداربوده واثرات مستقیم صفات روان رنجوری، برون گرایی و وظیفه شناسی بر متغیر اعتیاد به اینترنت به لحاظ آماری معنادار ولی به واسطه ناگویی هیجانی تنها ویژگیهای روان رنجوری وبرونگرایی بر متغیر اعتیاد اینترنت اثر غیر مستقیم داشتند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.