Skip to main content
فهرست مقالات

زبان فارسی؛ زبان شعر

مصاحبه شونده:

(3 صفحه - از 6 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : شعر، شاعر، زبان، بیدل، تاجیک، زبان فارسی، گل‌رخسار، تاجیکستان، ادبی، حافظ

خلاصه ماشینی:

"*** {Sبر آستان افتاده‌ام از آسمان اوجها#دریا همی گرید چو من در آستین موجهاS}{Sاندر سر زانوی باد بی‌یاد خوابم می‌برد#حیف شناور بودنم در خشکی آبم می‌بردS}{Sاز کهکشان افتاده‌ام بر خرمن بیچارگان#که می‌کشم چون مور ره از خاکدان تا آسمانS}{Sتابوت دریا خالی است بر دوش سرد موجها#بر آستان افتاده‌ام از آسمان اوجهاS}کیهان فرهنگی:به عنوان نخستینپرسش بفرمایید شعر تاجیکستان راچگونه می‌بینید و تحولات آن را درطول تاریخ چطور ارزیابی می‌کنید؟صفیه گلرخسار:پاسخ به این سؤال نیاز به زمانیطولانی دارد،اما به طور خلاصه و با یک ارزیابی کلیمی‌توان گفت در تاجیکستان اگر این بدبختی‌ها،اینماجراها و آوارگی‌ها نبود،همۀ مردم شاعر بودند،زیرااین طبیعت زیبا،این زمین بکر و این زندگی انسانها راوا می‌دارد که شعر بگویند. همۀ اسرار شعر ما و شما در این است که درکه گشاده و وسیع نبود،زندگی ترویج شد و اینکهسخنسرایان بزرگ چرا میان تاجیکها و بویژهتاجیک محبوبیت دارد،به نظر من بدین سبب استزن تاجیک همیشه پرورندۀ مردم بزرگی بوده وتربیت می‌کرده،او می‌داند که بزرگی شاعرانیحافظ و بیدل در چیست. کیهان فرهنگی:در صحبتهای خودبه برخی شاعران بزرگ پارسی از جملهحافظ و بیدل اشاره کردید،اشعار این دوسراینده را چگونه می‌بینید،تا چه حددر میان مردم تاجیکستان نفوذ داشته وکدام یک از مقبولیت بیشتری نزد تودۀمردم برخوردارند؟گلرخسار:حافظ آدم را در عالم سروده و بیدلرا در آدم. &%10302FYKG103G% 1lکیهان فرهنگی:آیا شما به اینکه شعرهمان گونه که گفته می‌شود منتشر شود،اعتقاد دارید؟گلرخسار:نه،برای نمونه لباسهای اطلس زیبایتاجیک را ببینید،ما نمی‌توانیم به همان شکل پارچهآنها را در سر بکشیم،بلکه از آنها پیراهن می‌دوزیم،یعنی شاعر متاعش سخن است و آنچه که می‌دوزد ازهنر شاعری است و از مکتبهای گذشته شاعری بیدلجامه‌ای بهتر برای شعر می‌دوخت،چنان که دیگرانمی‌دوزند."

صفحه: از 6 تا 8