Skip to main content
فهرست مقالات

پیشینه تفاوتهای فارسی تاجیکی و فارسی ایران

نویسنده:

(3 صفحه - از 40 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : فارسی ، ماوراءالنهر ، خوارزمی ، لغت ، لغت فرس ، زبان ، ایران ، شعر ، تلفظ ، عربی

خلاصه ماشینی:

"در حاشیۀ نسخه‌ای از«لغت فرس»اسدی که به پیشینۀ تفاوتهایفارسی تاجیکی و فارسی ایران دکتر علی اشرف صادقی &%10323FYKG103G% 1lشمارۀ 4298 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراننگهداری می‌شود نیز کاتب در دو جا در برابر لغاتمتن،در حاشیۀ توضیحاتی از این گونه داده است،امااین بار معادل خراسانی لغات را ذکر کرده است،به اینشرح:در مقابل لغت«تشی»یعنی جوجه تیغی بزرگآمده:«خراسان ینغره گویند و سیخول نر». در«لغت فرس»اسدی(چاپ اقبال،ص 109)معادل ماوراءالنهر«ورارود»دانسته شده و شعر زیر ازفردوسی به عنوان شاهد برای آن نقل شده است:{S«اگر پهلوانی ندانی زبان#ورارود را ماورالنهر خوان»S}«صحاح الفرس»نیز این کلمه را به همین صورتآورده،اما در نسخه‌ای که از«لغت فرس»در دانشگاهپنجاب هست و نیز در نسخۀ«کتابخانۀ ملک»و«مجمعالفرس»سروری و از فرهنگهای متأخر در«لغتشاهنامه»عبدالقادر بغدادی زیر شمارۀ 2644 اینکلمه به صورت«ورزود( Varazrud )آمده است. یکی از معانی این کلمه در دورۀ اسلامی،ایرانیبه طور اعم و فارسی به طور اخص است،چنان که دراشعار زیر:{S«بسی رنج بردم بسی نامه خواندم#ز گفتار تازی و از پهلوانی»S}(ابوطاهر خسروانی) {S«همه بارشان دیبۀ خسروی#ز رومی و چینی و از پیغوی»S}(فردوسی) {S«مثنوی معنوی مولوی#هست قران در زبان پهلوی»S}(جامی) بنابراین،معنی شعر مورد بحث این است:ورز رود درزبان ایرانیان یا در زبان فارسی معادل ماوراءالنهر استگمان می‌رود در تصحیف«ورزرود»به«ورارود»کلمهماوراءالنهر نیز دخالت داشته است و بعضی کاتبان که«ورز»را به«ورا»تصحیف کرده‌اند،آن را همان وراء غربیدانسته‌اند(11) پی نوشت: (1)-برای کسب اطلاع از سغد و حدود آن و نیز منابع مربوط به آنتلفظ کلماتی که در فارسی میانه معادل سغدی است،ر ک: B."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)