Skip to main content
فهرست مقالات

چه سنگین می رسد آوار اندوه

(1 صفحه - از 93 تا 93)

کلید واژه های ماشینی : دکتر کاظم خواجویان استاد تاریخ ، کاظم خواجویان استاد تاریخ دانشگاه ، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد ، زنده‌یاد دکتر خواجویان دربارۀ تاریخ ، استاد تاریخ دانشگاه فردوسی ، علوم انسانی دکتر علی شریعتی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، دکتر خواجویان

خلاصه ماشینی:

"دکتر خواجویان پس ازگذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطۀ تحصیل،بهدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی(دکتر علی شریعتی)راه یافت و در سال 1341 به دریافت دانشنامۀتاریخ از آن دانشکده نایل آمد. ادکتر خواجویان از سال تحصیلی 57-1356 بهدر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاهفردوسی مشهد پرداخت و پس از پیروزی انقلاباسلامی به گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد منتقلو چندی پس از آن ریاست دانشکدۀ ادبیات ایندانشگاه را پذیرفت. دکتر خواجویان نزدیک به نه سالدر این سمت باقی بود و پس از آن نیز تا هنگام چشم ازفرو بستن،در سمت معاوت دانشجویی دانشگاهفردوسی مشهد انجام وظیفه کرد. زنده یاد دکتر محمدکاظم خواجویان گذشته ازدرسهای تاریخ اسلام،تاریخ تشیع و تاریخدر بخش تاریخ دانشکده ادبیات مشهد،و گذشتهانجام امور اجرایی-اداری دانشگاه فردوسی مشهد،دردمند و سرشار از احساس مسؤولیت نسبت بهمسایل جامعۀ خویش بود. همچنین زنده یاد دکتر خواجویان دربارۀ تاریخ تشیعپژوهشی انجام داده بودند که بنا بود در سری انتشاراتسازمان«سمت»(سازمان مطالعت و تدوین کتب علومانسانی دانشگاهها)چاپ گردد."

صفحه: از 93 تا 93