Skip to main content
فهرست مقالات

دین و حکومت

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : دین، پنتی کاینن، دکتر پنتی کاینن، کیهان فرهنگی، سنت، الهیات، مذهب، پروتستان، تبلیغات، حکومتگفتگو با دکتر پنتی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:نظر شما دربارۀتعدد ادیان یا کثرت گرایی دینی( ReligiousPluralism )چیست،پیشتر به نظر جان هیک اشاره کردید،اگر ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟ پنتی کاینن:به نظر من مذهب جمعی وجود نداردمذهب در کنار فرهنگ وجود دارد و این مساله دربارهاسلام نیز تا آنجا که من درجریان هستم،صادق استاز این رو ما می‌توانیم در کنار فرهنگها شاهد حضورچین،آفریقا،شرق و جاهای دیگر باشیمدر هر کدام به گونۀ خاصی است. کیهان فرهنگی:نظر شما دربارۀالهیات رهایی بخش که بویژه درآمریکای لاتین مطرح است چیست؟ پنتی کاینن:گمان می‌کنم آن هنگام که این پدیدهدر آنجا صورت گرفت،باعث ایجاد نوعی نظم برایکشورهای مذکور شد. کیهان فرهنگی:با توجه به اینکهمنطق و فلسفه و دین از مقوله‌هایحساس در بافت عقیدتی ایران کنونیهستند،دربارۀ رابطۀ منطق و فلسفه بادین نظرتان چیست؟ پنتی کاینن:رابطه‌ای وجود ندارد،البته میان دینو علم رابطه وجود دارد،ام ما دین شناسان سعیداریم که رفتار دینی انسانها را مطالعه نماییم و اگر بهمطالعۀ الهیات می‌پردازیم،باید ببینیک دلایل آن مسایلچیست و از این رو رابطۀ میان دین با منطق و فلسفبیشتر از رابطۀ علم با دین است. کیهان فرهنگی:دربارۀ مکتبهرمنوتیک که پیشتر بدان اشارهکردید،توضیح بیشتری ندارید؟ پنتی کاینن:این مسأله اکنون در آلمان بیشتر از هرجای دیگر مشهود است که از تفاتهای میان اندیشۀکاتولیک و پروتستان ناشی می‌شود. کیهان فرهنگی:به عنوان آخرینسؤال بفرمایید نظر شما دربارۀ وحدتادیان چیست و آای این آرمان رادست یافتنی می‌دانید یا خیر؟ پنتی کاینن:گمان می‌کنم برقراری گفتگو میان آنهاساده‌تر است تا اینکه دین واحدی را بیافرینیم."

صفحه: از 10 تا 11