Skip to main content
فهرست مقالات

این تاریخ ما نیست

نویسنده:

(10 صفحه - از 32 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : شریعتی، اسلام، روحانی، روحانیت، ساواک، تاریخ، سیاسی، اسناد، کتاب، مذهب

خلاصه ماشینی:

"باید اذغان کنیم این انتظار تا حدودی در سالهایاخیر بر آورده شده و یک سری کتاب درباره گرایشهایفراماسونری،خانواده‌های وابسته و صاحب قدرت دررژیم گذشته و اسناد لانهۀ جاسوسی دربارۀ عملکردآمریکا و وابستگان به سیاست این کشور در ایرانانتشار یافت که در نوع خود کارهایی بر جسته وقابل اعتنا به شمار می‌آیند،اما انتشار جلد سوم کتاب«نهضت اما خمینی»و بریژه قضاوت و ارزیابی آقایروحانی از عملکرد دکتر شریعتی در حکم ریختن آبیسرد بر آهن تفتیدۀ انتظارات منطقی همه‌ۀ کسانی بودکه گمان می‌کردند آقای روحانی با دسترسی به آنهمه اسناد و با عنایت به مسؤولیت سنگینی که امام بردوش وی نهاده است،تاریخ کشورمان را آن گونه کهحوادث واقع شده‌اند،می‌نگارد. به گمان ما برای اینکه دو جلد نخست این کتاب-کهمشحون از اسناد معتبر و خواندنی است-اعتبار خود رااز دست ندهند،برای اینکه کار تازۀ آقای روحانی-با توجه به ضعفهای موجود-انجام تکلیفی مطابق بافرمان امام و به تبع آن یک کار مطلوب محسوب نشود،برای آنکه دهها سند معتبر و با ارزش موجود در همینکتاب و فصلهای دیگر آن در سایۀ این فصل از کتاب،کمرنگ و کم اعتبار نگردد،و اسند ارزشمند و تازه یاب بهاسم تاریخ نویسی دولتی طیر سؤال نروند،برای آنکه ازسیمای انقلابی و روشنفکر یک اندیشمند مسلماندفاع منطقی شده باشد،برای آنکه مشخص شود کهانقلاب به گذشتگان دلسوز و متفکران انقلابی این همهجفا روا نمی‌دارد،و بنا به دلایلی مشابه باید دست بهقلم برد و بانیت امر به معروف و نهی از منکر از ضعفهایاین کتاب برده بر داشت و از مسؤولین نظام(بویژه مقاممعظم رهبری که صادق ترین روای انگیزه‌ها وعملکردهای زنده یاد شریعتی می‌توانند باشند)در خواست کرد که اجازه ندهند به اسم یک مرکز معتبرو به نام جبهۀ فرهنگی بزرگی که ما در آن قرار داریم،شریعتیهدفی جز بازگشتبه اسلام راستین و قرآن نداردو در تعابیریچون پروتستانتیزمیارنسانس اسلامی نیزهمان هدفرا پی می‌گیرد."

صفحه: از 32 تا 41