Skip to main content
فهرست مقالات

بلونیا در تهران

(2 صفحه - از 68 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه فرامرزی کتاب کودک، موسیقی، زنان، بلونیا در تهران، پیانو، نمایش، اسلام، کانون پرورش فکری کودکان، کتاب کودک و نوجوان بلونیا، پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خلاصه ماشینی:

"دومین کنگره بزرگداشت بانویمجتهده امین در جهت استقبال ازکنگره اول و لزوم پرداخت به زناناندیشمند کشورمان با هدف بررسیدیدگاههای فقهی،فلسفی،اخلاقی وعرفانی این بانوی محقق،بررسیتطبیقی بانوی مجتهده نصرت امین باآثار مشابه،اهمیت و نقش حوزه‌هایعلمیه بانوان در رشد و بالندگی بانواندر جامعه اسلامی،بررسی مسالهاجتهاد زنان ،اهمیت معرفی چهره‌هایبرجسته زنان جهان اسلام به جهتترسیم جایگاه زن در نظام اسلامی درعصر کنونی بر پا شد. کاغذ،پردازش جهانی دیگر و سکنیدادن دیگران در این جهان تازه انجامیافته:اما اندیشه گردآوری گزینشی ازجهانهای جدا،یکجا؛دستاوردی بودکه از 15 تا 20 آبان در کهکشان«نمایشگاه فرامرزی کتاب کودک ونوجوان تهران-بلونیا»فراوری ساکنانجهان کودکان نهاده شده بود. هدف نمایشگاه ارائه کتابهایکودکان،همراه با ایجاد رابطه‌ای میاندست اندرکاران کتاب کودک است کهبا به نمایش گذاردن کتابهایشان،موقعیتی مناسب برای تبادل آرا وتجارب نویسندگان،مترجمان،گرافیستها و همه آنها که به گونه‌ای دراین زمینه کار می‌کنند،پدید آورند(حتی با در نظر داشتن این نکته کهنمایشگاه بیشتر جنبه‌ای تجاری وبازرگانی دارد تا جنبه‌ای فرهنگی). نمایشگاه فرامرزی کتاب کودک ونوجوان بلونیا پیشینه‌ای سی سالهدارد و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نزدیک به بیست سال استکه در بلوینا حضور دارد. نمایش هر روزه«خروسک پریشان»صبحها و«آهای تو دیگه کی هستی»بعد از ظهرها در سالن نمایش،برگزاریششمین دوره شبهای شعر و قصهآیش،نمایشگاه فرامرزی کارتهایتبریک بلونیا و تصاویر کتابهای کانونبه همراه نمایش هر روزه نزدیک به 36فیلم کوتاه انیمیشن از تولیدات کانونپرورش فکری کودکان و نوجوانان درسالن سینمای مرکز آفرینشهایفرهنگی هنری نیز از برنامه‌های جنبیبود که در کنار نمایشگاه فراهم آمدهبود و خود از عوامل ویژه رویکردکودکان و نوجوانان به این نمایشگاهبود."

صفحه:
از 68 تا 69