Skip to main content
فهرست مقالات

آینده در ابداعی دیگر

مصاحبه شونده:

مترجم:

(6 صفحه - از 76 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : شعر، جواد جمیل، عراق، رمان، تبعید، کودکی، جوانی، تعهد، عرب، کتاب

خلاصه ماشینی:

"*فعالیتهای عمده شاعران عربدر زمینه سیاسی-اجتماعی وبویژه«ادب مقاومت»،نقش موثری دررواج هر چه افزون تر دیدگاههایمبارزاتی و انتقادی ایشان باقدرتهای حاکم داشته است،اکنونشما به عنوان شاعران مسلمان اینشعر را چگونه می‌بینید؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود)جواد جمیل:در آغاز باید بدانید کهنقشه حرکت کنونی بیشتر شاعرانعرب در دست دستگاههای اطلاعاتیرژیمهاست. *حضور برخی مضامین سیاسیدر شعر شاعران عرب نشاندهندهتجربه‌های سیاه و تلخی است کهسرایندگان از محیط سرکوب واختناق و نیز تبعید دارند و شعر(به تصویر صفحه مراجعه شود)عرب در این برهه بیشتر مبتنی بردرونمایه‌های به شکوه آمیخته است. به نظر می‌رسد شعر تبعید در اینمیان نمودی بارزتر از دیگران دارد ودر بیان خواسته‌های مشترکشاعران نمونه‌های بهتری از خودارائه داده؛نظر شما در این بارهچیست و به طور کلی فضای حاکم برشعر تبعید را چگونه می‌بینید؟جواد جمیل:یکی از محاسنرژیمهای عربی در تنگنا گذاشتننویسندگان اصیل عرب و محاصره آنهابا یک سری شرایط غیر انسانی مانندتعقیب،زندان،سرکوب و شکنجه است. اثر این بحرانها را برتغییر و تحول شعر چگونه ارزیابیمی‌کنید؟جواد جمیل:این رویدادهایهولناک شعر عراق را با دو خصوصیتاساسی متمایز کرده است،یکی اینکهچون روزانه صدها نفر بی‌گناه به دستدستگاه و گماشتگان آن جان خود را ازدست می‌دهند،شعر به مرحلهاستیلای جنبه در دو حاکمیت جواندوه و ارعاب فراگیر بر مردم وارد شدهاست،و دوم بر انگیختن روح مقاومت ورویارویی و ستیز با رژیم است. شاعر عراقی طلایه دارمقهورترین انسانهای جهان است و اگرجایزه نوبل برای انسان مقهور در نظر(به تصویر صفحه مراجعه شود)مدین الموسویگرفته شده بود،بدون شک این جایزهنخست باید به تمام شاعران عراق دادهمی‌شد. این بحران همچونزخمی دهان باز کرده است که چاک آن گاهیبازتر می‌شود و گاهی التیام موقت می‌یابد،بدون اینکه برای همیشه خوب شود."

صفحه: از 76 تا 81