Skip to main content
فهرست مقالات

خلوت و جلوت در گستره بیاض

(1 صفحه - از 82 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : جلوت در گستره بیاض ، خوشنویسی ، هنر ، خلوت و جلوت ، گستره بیاضگفتگو با صداقت جبار ، خط ، جلوت در گستره بیاضگفتگو ، مبانی ، تعادل ، انجمن خوشنویسان

خلاصه ماشینی:

"با هنرمندان خلوت و جلوت در گستره بیاض گفتگو با صداقت جبار3 خوشنویسی از معدود هنرهایی استکه به جهت بهره‌وری از اصول و مبانیزیبایی شناسی و از جهتی همسویی بامبانی هنرهای مذهبی و تجلی کلامالهی و حکمت و ادبمعنایی عمیق یافته و در ادوار و اعصارمختلف در میان خاص و عام اعتباریدر خور توجه داشته است. کمتر هنریرا می‌توان یافت که این گونه درصورتهای مختلف امکان ظهور یافته وکاربرد داشته باشد،بر پیشانی سترگمعماری و بناها،برگرد و محیطگنبدهای فیروزه گون،بر درها و کنگره‌هاو رواق‌ها،بر سکه و سپر و شمشیر،برسفالینه و آبگینه و نگین،و در نهایتپاسدار ارزشهای فرهنگی قوم و ملتیدر گستره نسخ خطی و رسایل ومکتوبات که گذشته از ارزشهای هنرینقشی بسیار کاربردی است و اهمیت آنبر کسی پوشیده و مستور نمانده است. سیاه مشق بازتاب روحیهو روان خوشنویس بوده،و پالایش روحاو،با ترکیبها و ترسیمهای موزون،وایجاد خلوت و جلوت در گستره بیاض،به تعادل برون و درون می‌رسیده است وهمچنان که با تمرین و تکرار کلمه و«مد»و«دور»به استحکام و قوت و استادیمی‌رسیده است،چشم و ذهن خود رانیز چنان قوت بخشیده که امروزشاهد سیاه مشقهایی هستیم که درعین کثرت،از وحدتی عمیقبرخوردارند."

صفحه: از 82 تا 82