Skip to main content
فهرست مقالات

قرآن پژوهی در روسیه

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 4 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، ترجمه ، فارسی ، اف ، زبان ، روسی ، ترجمه قرآن ، عربی ، تفسیر ، زبان عربی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:هدف شما از ترجمهقرآن علاقه شخصی بود،یا توصیه (به تصویر صفحه مراجعه شود)معی و نیاز جامعه‌تان شما را به این کارترغیب کرد؟ عثمان اف:من خود به ترجمه قرآن علاقه‌مند بودموقتی در انستیتو بودم این کار به عربی شناسان توصیهشد که همه سرباز زدند. کیهان فرهنگی:در رابطه با وضعیتترجمه‌های موجود در ایران چه نظریدارید،آیا این گونه مشکلات در آنها نیزوجود دارد؟ عثمان‌اف:ترجمۀ قرآن در فارسی زیاد است،همتوسط اهل شیعه این ترجمه‌ها صورت گرفته است هماز سوی اهل سنت. کیهان فرهنگی:به نظر شما یکمترجم قرآن برای ترجمه باید دارای چهویژگیهایی باشد؟ عثمان اف:مترجم باید با خود مسلمان باشد و یامفایم را خوب بداند. کیهان فرهنگی:با توجه به مشکلاتیکه در ترجمه قرآن بدانها اشاره کردید،فکر نمی‌کنید وجود مؤسسه‌ای در این زمینه ضرورت داشته باشد تا تمامیترجمه‌های موجود را نه فقط در زبانروسی،بلکه در زبانهای دیگر نیز موردتوجه و تحقیق و بررسی قرار دهد؟ عثمان‌اف:در ترجمه به زبانهای انگلیسی و فرانسهچون مردمشن مسلمان نیستند،من کار نکرده‌ام. کیهان فرهنگی:برخی معتقدند کهترجمۀ قرآن میسر نیست،یعنی اصلاآن مفهوم فقط در زبان عربی قابلیتداشته و دارد،نظرتان در این بارهچیست؟ عثمان‌اف:در قرآن ترجمه آن منع نشده،عربها همبه این عقیده بوده‌اند،آنها ترجمه تحت اللفظی را ح‍9رامکرده‌اند(ترجمه الحرفیه حرامه است)و ترجمۀ مع‌القرآنرا مجاز شمرده‌اد. کیهان فرهنگی:در روسیه،دردانشگاهی که زبان و ادبیات فارسی رافرا گرفتید آیا استادان ایرانی همحضور داشتند؟ عثمان‌اف:استاد زبان فارسی ما خالق‌ابن‌حسین(به تصویر صفحه مراجعه شود)*مترجم باید علم تفسیر را بداند؛چون بسیاری از مفاهیم با تفسیرروشن می‌شوند،من اشتباهاتزیادی در ترجمه‌های قرآن دیده‌امکه بخاطر تحت‌اللفظی بودن رخداده است."

صفحه: از 4 تا 7