زبان فارسی؛ تثبیت یا تحول؟ - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

زبان فارسی؛ تثبیت یا تحول؟

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : زبان ، زبان فارسی ، فرهنگ ، ایران ، تاجیکی ، دکتر آساتوریان ، ایران‌شناسی ، تحول ، ارمنستان ، کیهان فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"برای نمونه اگر گسترۀ زبان تاجیکی در حدودایران کنونی بود،می‌توانستیم بگوییم این یک لهجهتاجیکی در فارسی است،اما چون تاجیکستان خوددولت مستقل و ساخت دولتی و نظام خاص خود رادارد،ما نمی‌توانیم بگوییم تاجیکی لهجه استتاجیکی،زبان است! کیهان فرهنگی:به نظر شما عواملیکه در گذر زمان موجب تغییر،تخریب،حفظ یا تحول زبان می‌شوند،کدامند؟ دکتر آساتوریان:پاسخ به این پرسش نیاز به زمانیچند ساعته دارد،اما به طور گزیده آنکه در همین اتحادشوروی پیشین زبانهایی بوده‌اند که امروز فراموششده‌اند،زیرا ساخت دولتی نداشته‌اند:دیگر آنکه از زبانبه طور دولتی حمایت نمی‌شد. کیهان فرهنگی:در باب عوامل مؤثردر تحول و تثبیت زبانها به نقش دولتهااشاره کردید؛بات توجه به تغییر سریعزبان نسبت به گذشته و نقشی کهگستردگی ارتباطات در این میانه بازیمی‌کند،اکنون چه خطراتی زبانها راتهدید می‌کند؟ دکتر آساتوریان:البته چنانت که اشاره شد،اینبحثی گسترده است. کیهان فرهنگی:با توجه به اینکههر فرهنگ و تمدنی برای خود جایگاهجداگانه دارد،به نظر شما در مقایسه بادیگر تمدنها و فرهنگها جایگاه فرهنگو تمدن ایرانی کجاست؟اینکه گروهیبرای نمونه جایگاه آن را پس از فرهنگو تمدن کشورهای غربی معرفیکرده‌اند،صحیح است؟ دکتر آساتوریان:برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا دوره‌ها را مشخص کنیم،در چه دوره‌ای فرهنگ ایرانچه جایگاهی داشت و در چه دوره‌ای جایگاه دیگری و.. کیهان فرهنگی:به نظر می‌رسد کهدر تاجیکستان به سبب همین جداییمرزها و نیز بیگانگی با فضای فکریحاکم بر زبان و ادب ایران،نویسندگان وبویژه شاعران بیشتر به نمونه‌هایقدیم‌ترو در واقع کلاسیک شعر روآورده‌اند و این نگاه پراتکا به گذشتگان،کلام ایشان را به نوعی آهستگی دچارساخته به طوری که گمان می‌رود راهدشواری برای همطراز شدن با تحولاتحاکم بر ادبیات دارند؛نظر شما در اینباره چیست؟ دکتر آساتوریان:ببینید،ما اگر می‌خواهیم به طوراصولی دربارۀ آسیای مرکزی،قفقاز،فروپاشی اتحادشوروی و..."

صفحه: از 10 تا 11