Skip to main content
فهرست مقالات

کرمانشاه و بهرام چهارم

نویسنده:

(3 صفحه - از 42 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : کرمانشاه، کرمان، کرمینشان، روم، بیستون، شاپور، شهر، کوه، بهرام چهارم، کرمانشاه و بهرام

خلاصه ماشینی:

"ابن‌بلخی دربارۀ این پادشاه نوشته است:«بعد از وی( شاپور سوم)،برادرش بهرام به&%10629FYKG106G% پادشاهی نشست و او را از بهر آن کرمانشاه گفتندی کهبه روزگار پدرش و برادرش کرمان او داشت و مردی بودبه خویشتن مشغول و هرگز به تدبیری مشغول نگشتیو قصه برنخواندی و به مظالم نشستی». {S«چو بنشست بهرام بهرامیان#ببست از پی داد و بخشش میانS}{Sبه تاجش زبر جد بر افشاندند#همی نام کرمانشهش خواندندS}{Sچنین گفت کز دادگر یکخدای#خرد بادمان بهره و داد و رایS}{Sسرای سپنجی نماند به کس#تو را نیکوی باد فریاد رس!S}{Sبه نیکی گراییم و فرمان کنیم#به داد و دهش دل گروگان کنیمS}{Sکه خوبی و زشتی ز ما یادگار#بماند،تو جز تخم نیکی مکار!S}{Sچو شد پادشاهیش بر چار ماه،#بر او زار بگریست تخت و کلاه»S}(7)چنان می‌نماید که آمیختگی بهرام بهرامیان(نامبرداربه سکانشاه)با بهرام چهارم(نامبردار به کرمانشاه)درشاهنامه از آن است که به گونه‌ای شاپور نخستین نیزدر این مهین‌نامۀ باستان با شاپور دوم در آمیخته است. سرانجام وسرنوشت این برانوش نیز با والریانوس یکی است:{S«همی بود قیصر به زندان و بند#به زاری و خواری و خم کمندS}{Sبه روم اندرون هر چه بودش ز گنج#فراز آوریده ز هر سو به رنجS}{Sبیاورد و یکسر به شاپور داد#همی بود یک چند لب پر ز بادS}{Sسرانجام در بند و زندان بمرد#کلاه کیی دیگری را سپردS}{Sبه رومش فرستاد شاپورشاه#به تابوت،وز مشک بر سر کلاه»S}(10)به هر روی،چنان می‌نماید که بر نام بهرام چهارممایۀ آن شده که بنیاد کرمانشاه را بدو باز خوانند،اما ازدو دید،چنان نمی‌نمای که بنیادگذار این شهر آنپادشاه ساسانی باشد:1-اگر کرمانشاه را بهرام چهارم پی افکنده بود،می‌بایست نشان و یادگاری از وی در این سامان بر جایمی‌ماند."

صفحه:
از 42 تا 44